Se våre tre politiske satsingsområder i 2023-2026

Ny strategi krever ny næringspolitikk. Avfall Norges nye næringspolitiske plattform har som mål å få politikerne til å iverksette aktuelle tiltak som gjør at Norge også henger med i en omstilling til en mer sirkulær økonomi.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. november 2023

- Ihht. ny strategi skal Avfall Norge være en pådriver for sirkulærøkonomi, og jobbe for rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for våre medlemmer. Dette har resultert i at vi vil konsentrere vårt næringspolitiske arbeid innenfor tre satsingsområder; Vi skal jobbe for at vi når materialgjenvinningsmålene, for at det skal skapes et marked for resirkulerte materialer og sirkulære produkter, og for et felles nordisk regelverk slik at det nordiske markedet kan bli en arena for flere av våre medlemmer, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Timingen er bra, for det er nå de ulike partiene skal sette seg ned og stake ut den politiske kursen for tiden fremover i sitt arbeid med partiprogrammene for perioden 2025-2029. Det forrige næringspolitiske programmet til Avfall Norge ble i stor grad brukt som inspirasjon av partiene til å utvikle egne kapitler om sirkulærøkonomi i partiprogrammene for 2021-2025, og mange av sakene derfra er blitt gjennomført av regjering eller foreslått på Stortinget i en eller annen form allerede, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

Noen eksempler er miljøkrav i offentlige anskaffelser, sidestilling av biogass med andre nullutslippsalternativer, og obligatorisk utsortering av mat- og plastavfall.

Tre politiske satsingsområder for perioden 2023–2026:

1. Vi må øke innsamlings- og gjenvinningsgraden

EU har satt mål om at 65 prosent av husholdningsavfall og husholdningslignende næringsavfall skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes i 2035. Dette målet gjelder også for Norge, men vi er foreløpig langt unna. Se hvordan vi ligger an på vår side for sirkulær statistikk

2. Vi må skape et marked for resirkulerte råvarer og sirkulære produkter

Et velfungerende marked for resirkulerte råvarer og sirkulære produkter forutsetter at det er økonomisk lønnsomt å bruke resirkulerte råvarer, enten som følge av krav og/eller som følge av at resirkulerte varer er billigere eller mer attraktive enn alternativene. Det forutsetter også at resirkulerte råvarer og sirkulære produkter er tilgjengelige i ønsket omfang og kvalitet.

3. Vi må sikre et felles nordisk regelverk

For at materialgjenvinning skal bli effektivt og lønnsomt må det tenkes stort og industrielt, og det trengs betydelige investeringer i teknologi og anlegg. Hver for seg er de nordiske landenes markeder små, men samlet kan vi gjøre Norden til en ledende region for sirkulærøkonomi. Det vil også skape grønne jobber, teknologiutvikling og eksportmuligheter.

Under disse tre satsingsområdene har vi utarbeidet spesifikke krav og tiltak vi vil jobbe for å få gjennomslag for gjennom vårt næringspolitiske arbeid. Se disse i detalj i Avfall Norges næringspolitiske plattform, som er vedlagt nederst på siden.