Sjekklister for kontraktsoppfølging

Avfall Norge har hatt et prosjekt for å forbedre kontraktsoppfølgningen i bransjen, og har med bistand fra Albaran utarbeidet konkrete sjekklister som kan brukes som mal for kontraktsoppfølgningen av partene ved utførelsen av tjenestene. Sjekklistene og malene er en praktisk måte for direkte å systematisere, styre og gjennomføre kontraktsoppfølgningen til partene, ved å definere og fordele oppgaver, ansvar, frister, rutiner for oppfølgning og forbedring mv.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 24. mai 2019

Systematisk kontraktsoppfølgningen er viktig for å sikre for at kontrakter om innsamlings- og behandlingstjenester gjennomføres på beste måte – at det blir færre avvik, at avtalt kvalitet leveres og at det skjer utvikling og forbedring i kontraktsperioden, samt at man oppnår bedre samarbeid og færre konflikter.

Sjekklistene er basert på ansvarsfordeling etter NS 9430 og inneholder de elementene som bransjen har definert som de viktigste for en bedre kontraktsgjennomføring, og kan med noen individuelle tilpasninger inngå som en del av kontrakten.

Sjekklistene er utarbeidet for hhv. innsamlings- og behandlingskontrakter, og det er egne sjekklister for mobiliseringsfasen og for bruk i kontraktsperioden. Listene kan lastes ned under. Sjekklistene for mobilisering er tilpasset den kritiske oppstartperioden og sørger for å lede partene gjennom viktige punkter som må avklares, definering av frister og ansvar, spesifikasjon av utstyr, rapportering og senere oppfølgning mv. Sjekklisten for oppfølgning i avtaleperioden er basert på et årshjul for rapportering, kontroll, samarbeid og forbedring, og er ment å skulle fylles ut hvert år i kontraktsperioden.

Sjekklistene er et praktisk verktøy for å lette og forbedre kontraktsoppfølgningsarbeidet, men er ikke ment å gi en uttømmende oversikt over partenes ansvar og forpliktelser. Partene må selv tilpasse innhold og omfang til den konkrete kontrakt. Det anbefales at partene snarest mulig etter kontraktsinngåelse gjennomgår sjekklistene sammen og bestemmer hva som er aktuelt og hvordan de ulike aktivitetene skal gjennomføres hhv. ved mobilisering og i kontraktsperioden.