Arskonferansen 2024 banner mobile

Slik fordeler kostnadene for husholdningsrenovasjonen seg

Avfall Norge har kartlagt hvordan renovasjonskostnader fordeler seg. Innsamling stod for den høyeste kostnadsandelen, fulgt av avfallsbehandling og drifting av gjenvinningsstasjoner. Kjøreavstander og befolkningstetthet er noen av årsakene til at kostnadene varierer fra kommune til kommune.
Av: Avfall Norge | Publisert: 18. januar 2017

SSB-tall viser at grunnlaget for renovasjonsgebyr for husholdninger i 2015 i snitt var 2325 kroner (eks mva). Avfall Norge har kartlagt hva de ulike delene av renovasjonstjenesten koster ved hjelp av en undersøkelse av 21 avfallsselskaper. Disse selskapene betjener ca. halvparten av landets innbyggere, der gjennomsnittlig kostnad blant selskapene i undersøkelsen var 2282 kroner per husholdning. Den høyeste kostnaden blant selskapene i undersøkelsen var 3533 kroner og den laveste lå på 1670 kroner.

Henting for under to kroner dagen

Renovasjonstjenesten kan splittes opp i ulike aktiviteter, og det er selve innsamlingen av avfallet som utgjør størst del av kostnaden. Gjennomsnittlig tar dette 694 kroner (eller 30,4 prosent) av gebyrgrunnlaget, og varierer mellom 919 og 520 kroner. Dernest utgjør behandlingen av avfallet 470 kroner (20,6 prosent) av kostnaden. Deretter kommer gjenvinningsstasjoner med 393 kroner, ettersortering/omlasting med 210 kroner, og oppsamlingen (kostnad av beholdere, med mere) av avfallet med 179 kroner. 336 kroner brukes på kundeservice og støttefunksjoner.

Hvorfor varierer renovasjonsgebyret?

Renovasjonsgebyret gjenspeiler kostnaden av renovasjonstjenesten og kan variere fra kommune til kommune som følge av blant annet geografi, befolkningstetthet og omfang av renovasjonstjenesten. Innsamlingskostnad i kroner per tonn kan variere med over 100 prosent mellom tett befolkede områder med korte kjøreavstander og områder med lange kjøreavstander og spredt bebyggelse.

Renovasjonsgebyret beregnes etter selvkostprinsippet og differansen mellom gebyrgrunnlaget og renovasjonsgebyret føres mot et selvkostfond. Renovasjonsgebyret er ikke bare et mål på hvor effektivt renovasjonsselskapet driver, men også et mål på hvor omfattende renovasjonstjenesten er og hvor godt tjenesten er tilrettelagt for innbyggerne. Derfor er ikke renovasjonsgebyret alene et mål for å sammenligne effektiviteten mellom kommuner, men må ses i sammenheng med forskjellene mellom kommuner.