Vedtak om endringer i baselkonvensjonen

10. mai ble det vedtatt endringer i Baselkonvensjonen som vil bidra til mer oversikt i markedet for resirkulering av plast. De nye endringene trer i kraft fra 1. januar 2021.


Av: Håkon Bratland | Publisert: 14. juni 2019

Forslaget som ble fremmet av Norge og senere vedtatt, sier at all plast som skal eksporteres,og som ikke er egnet for direkte materialgjenvinning, nå blir meldepliktig i forhold til Baselkonvensjonen for avfall. Dette innebærer at både avsender og mottakerland nå må godkjenne forsendelsene før den finner sted. På denne måten blir det mulig å kontrollere og håndheve nasjonal import- og eksportpolitikk, og kontrollere handelen med plast som ikke er direkte egnet for materialgjenvinning.

  • Det er svært positivt at den norske regjeringen har tatt initiativ til tiltak for å redusere handelen med plastavfall av dårlig kvalitet . Dette har den norske regjeringen jobbet med i lang tid og det er fint at de nå har lykkes. Denne type praksis har bidratt til store problemer i mange av de landene som har mottatt disse varene tidligere, sier administrerende direktør, Nancy Strand.
  • Med de endringer som nå er foretatt øker kontrollen med plastavfallet globalt, og vi som bransje vil merke at det stilles sterkere krav til sortering og riktig håndtering av plastavfallet. Tiltaket vil på sikt begrense eksporten av dårlig sortert vare, bidra til høyere kvalitet på resirkulert råvare og dermed føre til at andelen plast som i dag ikke materialgjenvinnes blir redusert, sier Strand.

Sikre god avfallshåndtering

Økt myndighetskontroll med handelen av plastavfall fører til mindre forurensning i mottakerland og reduserer samtidig marin plastforurensning, argumenterer den norske regjeringen. Det viktigste for å hindre marin forsøpling er likevel de lokale avfallssystemene. Dette trekkes også fram av den norske regjeringen som i tillegg til endringene i konvensjonen om eksport av avfall fikk opprettet et partnerskap som skal jobbe med forurensning fra plastavfall. Dette skal skje ved å fremme avfallsforebygging, politikk- og regelverksutvikling, bidra til bedre innsamling og håndtering av plastavfall, utvikle og gjennomføre pilotprosjekter om blant annet produktdesign og avfallshåndtering, fremme forskning og innovasjon, skriver regjeringen på sine nettsider.

  • Det er vanskelig å utelukke at noe av en marine plastforurensning stammer fra europeisk eksportert plast, men dette er langt fra hovedkilden til forurensning. Det helt klart viktigste vi som nasjon og bransje kan eksportere i er erfaringer og ekspertise med avfallssystemer. Om plasten ikke samles inn i utgangspunktet blir jobben veldig mye vanskeligere og dyrere, sier Strand.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter