Arskonferansen 2024 banner mobile

Aske som ressurs

På oppdrag fra Avfall Norge har NGI utredet bruk av bunnaske som ressurs. Funnene i utredingen viser at det er forholdsvis lite tilgjengelig data om kvaliteten på bunnaske fra forbrenning i norske forbrenningsanlegg. Rapporten peker på at aske kan ha gode egenskaper til ulike nytteformål på avfallsdeponier.
Av: Avfall Norge | Publisert: 16. mai 2012 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: NGI