Aske som ressurs

På oppdrag fra Avfall Norge har NGI utredet bruk av bunnaske som ressurs. Funnene i utredingen viser at det er forholdsvis lite tilgjengelig data om kvaliteten på bunnaske fra forbrenning i norske forbrenningsanlegg. Rapporten peker på at aske kan ha gode egenskaper til ulike nytteformål på avfallsdeponier.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 16. mai 2012 | Fagområde: Materialgjenvinning, Deponi | Oppdragstaker: NGI