Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Prosjekter innen tekstil og bærekraft

Publisert: 26. januar 2022 | Nr: 1-2022 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Ombruk, Tekstiler

Det er mange prosjekter i gang i Norge for å utvikle tekstilnæringen i en grønnere og mer bærekraftig retning.Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 har derfor laget denne rapporten med kartlegging over de mest relevante ...

Materialgjenvinning av finstoff

Publisert: 29. november 2021 | Nr: 5-2021 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Nettverket for ettersortering fikk i 2020 utviklet en rapport som ser på potensialet for økt materialgjenvinning av finstoff fra etterorteringsprosessen. Sluttrapporten fra dette prosjektet viser resultatene for biologisk avfall, plast- og glassavfall.

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2020

Publisert: 16. november 2021 | Nr: 4-2021 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Bærekraft ved utdanningsinstitusjoner for klesdesignere og tekstilkunstnere

Publisert: 11. november 2021 | Nr: 3-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Tekstil, Bærekraft, Utdanning

Rapporten belyser hvordan utdanningsinstitusjoner for både tekstilkunstnere og klesdesignere har fokus på bærekraftig tekstil. Her er både utdanningssituasjoner i Norge og i Norden blitt kontaktet. Ved å utdanne dem som designer, produserer og skal ...

Bærekraft i tekstilanskaffelser for norske kommuner og offentlige virksomheter

Publisert: 11. november 2021 | Nr: 2-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Ombruk, Tekstil

Rapporten omhandler kartlegging av hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlige etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. Det har blitt kartlagt hvilke krav virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen for ...

Veileder tekstilinnsamling 2020

Publisert: 14. mai 2021 | Nr: 1-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Tekstiler

Sommeren 2020 jobbet REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum for Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over ...

Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området

Publisert: 13. januar 2021

En forstudie av Norwaste med utredning av mulighetene for aktuelle nedstrømsløsninger innen materialgjenvinning av tekstilavfall. Oppgaven har bestått i å kartlegge de eksisterende - eller nært forestående - tekniske løsninger for materialgjenvinning av tekstilfibre ...

Avfallsmengder fram mot 2035

Publisert: 9. oktober 2019 | Nr: 7/2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Materialgjenvinning, Energigjenvinning

Oppdaterte prognoser på avfallsmengder til materialgjenvinning og restavfall til energigjenvinning basert på tre ulike scenarioer for utsorteringsgrad frem til 2035, herunder utsorteringsgrad som idag, måloppnåelse i 2035 og et sannsynlig middelresultat.

Nye metoder for forbehandling av matavfall - Kartlegging og mulighetsstudie

Publisert: 9. juli 2019 | Nr: 06/2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Forbehandling og hygienisering av matavfall fra husholdninger i et biogassanlegg, kompostanlegg eller et substratanlegg (anlegg som lager et substrat for senere sluttbehandling), er en kostnads- og energikrevende prosess. Dette prosjektet har hatt som formål ...