Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Norsk biogassproduksjons samlede potensiale for klimakutt

Publisert: 7. november 2022 | Nr: 2-2022 | Oppdragstaker: Ella Johanne Devold, John Olav Skjønsberg og Sunna Maria Kristina Simma | Fagområde: Biologisk behandling, Biogass, CCUS

De fleste kjenner til biogass som en grønn og fornybar energikilde, men få vet at biogassproduksjon også har et betydelig potensiale for karbonfangst, -lagring og -utnyttelse (CCUS). Teknologien eksisterer allerede i dag ved 1 ...

CO2-fjerning - Løsningen som tar oss til null

Publisert: 14. oktober 2022 | Oppdragstaker: ZERO

Skal klimamålene nås trengs CO2-fjerning. Denne rapporten utforsker hvilke muligheter for CO2-fjerning Norge har, og hvilke virkemidler som trengs for å realisere denne type prosjekter i Norge.

Plastfri innsamling av matavfall

Publisert: 10. april 2022 | Oppdragstaker: Mepex (prosjektleder)

Plast i bioresten er en utfordring i biogassbransjen. I "Poseprosektet" ble muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger undersøkt.

Prosjekter innen tekstil og bærekraft

Publisert: 26. januar 2022 | Nr: 1-2022 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Ombruk, Tekstiler

Det er mange prosjekter i gang i Norge for å utvikle tekstilnæringen i en grønnere og mer bærekraftig retning.Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 har derfor laget denne rapporten med kartlegging over de mest relevante ...

Materialgjenvinning av finstoff

Publisert: 29. november 2021 | Nr: 5-2021 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Nettverket for ettersortering fikk i 2020 utviklet en rapport som ser på potensialet for økt materialgjenvinning av finstoff fra etterorteringsprosessen. Sluttrapporten fra dette prosjektet viser resultatene for biologisk avfall, plast- og glassavfall.

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2020

Publisert: 16. november 2021 | Nr: 4-2021 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Bærekraft ved utdanningsinstitusjoner for klesdesignere og tekstilkunstnere

Publisert: 11. november 2021 | Nr: 3-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Tekstil, Bærekraft, Utdanning

Rapporten belyser hvordan utdanningsinstitusjoner for både tekstilkunstnere og klesdesignere har fokus på bærekraftig tekstil. Her er både utdanningssituasjoner i Norge og i Norden blitt kontaktet. Ved å utdanne dem som designer, produserer og skal ...

Bærekraft i tekstilanskaffelser for norske kommuner og offentlige virksomheter

Publisert: 11. november 2021 | Nr: 2-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Ombruk, Tekstil

Rapporten omhandler kartlegging av hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlige etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. Det har blitt kartlagt hvilke krav virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen for ...

Veileder tekstilinnsamling 2020

Publisert: 14. mai 2021 | Nr: 1-2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning, Tekstiler

Sommeren 2020 jobbet REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum for Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over ...

Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området

Publisert: 13. januar 2021

En forstudie av Norwaste med utredning av mulighetene for aktuelle nedstrømsløsninger innen materialgjenvinning av tekstilavfall. Oppgaven har bestått i å kartlegge de eksisterende - eller nært forestående - tekniske løsninger for materialgjenvinning av tekstilfibre ...