Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Veileder tekstilinnsamling 2020

Publisert: 14. mai 2021 | Nr: 2021 | Oppdragstaker: Avfall Norge | Fagområde: Materialgjenvinning

Sommeren 2020 jobbet REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum for Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over ...

Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området

Publisert: 13. januar 2021

En forstudie av Norwaste med utredning av mulighetene for aktuelle nedstrømsløsninger innen materialgjenvinning av tekstilavfall. Oppgaven har bestått i å kartlegge de eksisterende - eller nært forestående - tekniske løsninger for materialgjenvinning av tekstilfibre ...

Avfallsmengder fram mot 2035

Publisert: 9. oktober 2019 | Nr: 7/2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Materialgjenvinning, Energigjenvinning

Oppdaterte prognoser på avfallsmengder til materialgjenvinning og restavfall til energigjenvinning basert på tre ulike scenarioer for utsorteringsgrad frem til 2035, herunder utsorteringsgrad som idag, måloppnåelse i 2035 og et sannsynlig middelresultat.

Nye metoder for forbehandling av matavfall - Kartlegging og mulighetsstudie

Publisert: 9. juli 2019 | Nr: 06/2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Forbehandling og hygienisering av matavfall fra husholdninger i et biogassanlegg, kompostanlegg eller et substratanlegg (anlegg som lager et substrat for senere sluttbehandling), er en kostnads- og energikrevende prosess. Dette prosjektet har hatt som formål ...

Metode for basiskarakterisering av bunnaske

Publisert: 1. juli 2019 | Oppdragstaker: COWI AS | Fagområde: Deponi, Energigjenvinning

Endringer i CLP-regelverket med nye farekoder og fareklasser har medført behov for en ny metode for klassifisering av bunnaske fra avfallsforbrenning, som avgjør om bunnasken skal behandles som ordinært eller farlig avfall. Rapporten anbefaler ...

Sjekklister for kontraksoppfølging

Publisert: 24. mai 2019

Avfall Norge har hatt et prosjekt for å forbedre kontraktsoppfølgningen i bransjen, og har med bistand fra Albaran utarbeidet konkrete sjekklister som kan brukes som mal for kontraktsoppfølgningen av partene ved utførelsen av tjenestene ...

Renere råvarer

Publisert: 23. april 2019 | Nr: 4-2019 | Oppdragstaker: Mepex AS | Fagområde: Materialgjenvinning

Med glass- og metallemballasje som case er det utviklet et oppsett for å beskrive og analysere verdikjeden. Det er utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår ...

Metode for enklere fastsettelse av FA-grenser for utvalgte avfallsfraksjoner

Publisert: 23. april 2019 | Nr: 3-2019 | Oppdragstaker: Bergfald Miljørådgivning | Fagområde: Deponi, Farlig avfall

Riktig klassifisering av avfall kan være komplisert. Rapporten gir et innblikk i muligheten for å utvikle et verktøy eller hjelpemiddel som gjør det enklere å klassifisere farlig avfall på en enklere måte med utgangspunkt ...

Bedre avfallsstatistikk - Forslag til forbedringer for avfall fra husholdninger

Publisert: 29. mars 2019 | Nr: 2-2019 | Oppdragstaker: Mepex | Fagområde: Materialgjenvinning, Deponi, Energigjenvinning

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt for å kunne gi innspill til norske myndigheter og Statistisk Sentralbyrå (SSB) om behov for å utvikle norsk avfallsstatistikk. Prosjektet har kartlagt utfordringer ved dagens system for rapportering ...