Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass

Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere.
Av: Avfall Norge | Publisert: 29. august 2017 | Oppdragstaker: Carbon Limits AS

Det pågår en utvikling av markedet for biogass i Norge. Det er i ferd med å bli en vesentlig industri for produksjon av klimanøytral drivstoff til busser og andre nyttekjøretøy, samt for produksjon av biogjødsel, som kan godkjennes til økologisk landbruk. 

Avfall Norge har tidligere dokumentert at biogass basert på lokale ressurser gir høy lokal verdiskaping. Det er en viktig del av satsingen på bioøkonomi og sirkulærøkonomi. 

Biogass gir verdiskaping gjennom en lang verdikjede og skaper arbeidsplasser direkte og indirekte innen landbruk og matproduksjon og bidrar til grønn omstilling, lavere utslipp og renere byer og tettsteder. Biogassanlegg sørger for at verdifulle næringsstoffer i matavfallet som f.eks fosfor bringes tilbake i kretsløpet og brukes i ny matproduksjon. 

Til tross for av dette så viser det seg at biogass i for liten grad velges som drivstoff i eksempelvis offentlige anbud på transporttjenester, selv i regioner der det er bygd, bygges eller planlegges utbygd tilgang til biogass. 

Prosjektet frembringer derfor faktakunnskap om klimanytten i norsk biogassproduksjon beregnet med rammverket i EUs bærekraftkriterier, samt en vurdering av dagens innkjøpsregelverk og praksis med anbefalinger til hvordan innkjøpere bør stille krav og vekte klimanytte og annen miljøytelse ved anskaffelser.

Hovedkonklusjoner fra rapporten

  • Biogass har et bærekraftig ressursgrunnlag i Norge med potensial for vekst
  • Norskprodusert biogass overoppfyller EU’s bærekraftskriterier.
  • Reell klimanytte for norskprodusert biogass er svært høy
  • Klimanytten kan forbedres ytterligere, og kan overstige 100% ved lagring eller utnyttelse av «grønn» CO2 (innenfor EUs rammeverk)
  • Metodikk i Produktfjeorskriften tar ikke hensyn til viktige klimaeffekter i verdikjeden for biogass, eksempelvis bruk av biogjødsel som resirkulerer næringsstoffer og erstatter fossil kunstgjødsel.
  • Dersom man legger til grunn reelle klimaeffekter utover EUs rammeverk har norsk biogass netto negativ klimautslipp.
  • Ved sammenligning av energibærere, må like forutsetninger legges til grunn.
  • Oppdatert lov om offentlige anskaffelser krever at miljø skal vektlegges der det er relevant.
  • Bærekraft og reell klimanytte bør i større grad verdsettes ved anskaffelser.

Funnene for norske biogassanlegg er konsistente med tilsvarende analyser for svenske biogassanlegg. Rapporten oppfordrer norske myndigheter til å ta initiativ mot EU for å differensiere klimanytte for biogass basert på hvordan biogjødsel utnyttes ved fremtidig revisjon av Fornybardirektivet.

Rapporten anbefaler norsk biogassindustri i samarbeid med myndighetene å innføre en felles bransjenorm for dokumentasjon av bærekraft og klimanytte for biogass etter modell fra det svenske HBK-verktøyet, med årlig innrapportering. En bransjenorm vil enkelt kunne tas i bruk for benchmarking og gjøre det mulig å følge utviklingen i bærekraft over tid, og vil også kunne kombineres med kommersielle sertifiseringsordninger for den enkelte aktør. 

Rapporten avsluttes med anbefalinger knyttet til innkjøp av transporttjenester i lys av den nye anskaffelsesloven fra 1. mai 2017 som vektlegger og pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved anskaffelser. Det er et stort forbedringspotensial knyttet til hvor ofte krav og kriterier for miljø og samfunnsansvar stilles og hvor ambisiøst og hensiktsmessig kravene på disse områdene er utformet.


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262