Arskonferansen 2024 banner mobile

Basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenning av avfall

Av: Avfall Norge | Publisert: 24. juni 2015 | Oppdragstaker: COWI AS

På oppdrag fra Avfall Norge har COWI AS gjennomført prøvetaking av bunnaske fra alle de 17 avfallsforbrenningsanleggene i Norge. 

Prøvene er opparbeidet ved sikting, knusing og neddeling til analyseprøver. Hensikten var å foreta en basiskarakterisering av asken på bakgrunn av de krav som fremgår av avfallsforskriften kapittel 9 og 11. 

Det er særlig vedlegg II til kapittel 9 som legger føringene for hva en slik basiskarakterisering skal inneholde. Både fersk og lagret og sortert aske ble analysert med hensyn på elementsammensetning og ristetest ved L/S 10, mens sortert aske ble analysert med kolonnetest ved L/S 0,1 i tillegg. (L/S angir forholdet mellom fast stoff og væske). Analysene er gjennomført av Eurofins Environment Testing Norway AS.