Arskonferansen 2024 banner mobile

Basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenning av avfall i Norge

Av: Avfall Norge | Publisert: 31. juli 2015 | Oppdragstaker: COWI

På oppdrag fra Avfall Norge har COWI AS gjennomført prøvetaking av bunnaske fra alle de 17 avfallsforbrenningsanleggene i Norge. Prøvene er opparbeidet ved sikting, knusing og neddeling til analyseprøver. Hensikten var å foreta en basiskarakterisering av asken på bakgrunn av de krav som fremgår av avfallsforskriften kapittel 9 og 11. Det er særlig vedlegg II til kapittel 9 som legger føringene for hva en slik basiskarakterisering skal inneholde. Både fersk og lagret og sortert aske ble analysert med hensyn på elementsammensetning og ristetest ved L/S 10, mens sortert aske ble analysert med kolonnetest ved L/S 0,1 i tillegg. (L/S angir forholdet mellom fast stoff og væske). Analysene er gjennomført av Eurofins Environment Testing Norway AS.


Den stofflige sammensetningen av asken danner bekgrunn for vurderinger om asken skal
klassifiseres som ordinært eller farlig avfall. Dette er gjort ut fra retningslinjene i
Avfallsforskriftens kap. 11. Ut fra grundige vurderinger kan vi med svært stor sannsynlighet
hevde at bunnasken ikke inneholder stoffer som tilsier at den skal karakteriseres som farlig
avfall. Ett forbehold må tas om askens basiske karakter, som muligens vil kreve nærmere
undersøkelser.

Resultatene fra utlekkingstestene for sortert aske er sammenholdt med grenseverdier for
deponering i ulike typer deponier. Ingen av anleggene produserer aske som kan legges i deponi
for inert avfall. Sortert aske fra alle anleggene kan deponeres på deponi for ordinært avfall. 

Det er en begrensning for asken fra Årdal, som ikke kan legges i deponi for ordinært avfall sammen med ikke-reaktivt farlig avfall. Kravene til deponering på deponi for farlig avfall er mindre strenge enn de for ordinært avfall, så aske fra alle anleggene kan deponeres på slike deponier. Det er utarbeidet et forslag til verifikasjonstesting basert på resultatene fra
basiskarakteriseringen. Det går ut på at alle anleggene foretar årlig verifikasjonstesting ved
ristetest av sortert aske med analyse av klorid, sulfat, LOC, krom, molybden og antimon.