Arskonferansen 2024 banner mobile

Bedre avfallsstatistikk - Forslag til forbedringer for avfall fra husholdninger

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt for å kunne gi innspill til norske myndigheter og Statistisk Sentralbyrå (SSB) om behov for å utvikle norsk avfallsstatistikk. Prosjektet har kartlagt utfordringer ved dagens system for rapportering og utarbeidelse av statistikk. Videre har prosjektet vurdert behov for å gjøre endringer og utarbeidet konkrete forslag som fremlegges i rapporten.

Av: Avfall Norge | Publisert: 29. mars 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex

Med revidert avfallsrammedirektiv fra 2018 vil kravene til innrapportering av nasjonal avfallsstatistikk endres. Norge vil måtte gå fra å rapportere på husholdningsavfall til å rapportere på «municipal waste», som inkluderer tilsvarende næringsavfall. I tillegg skal målepunktet for materialgjenvinning endres fra «sendt til» til det som blir materialgjenvunnet. Det pågår et arbeid i EU-kommisjonen med å avklare nye detaljerte rutiner for fremtidig rapportering til EU. Det er spesielt nye målepunkter for materialgjenvinning som kan få store konsekvenser for hvordan statistikken skal utvikles.

Hoveddelen av prosjektet har fokus på statistikk for avfall fra husholdninger og system for innrapportering via KOSTRA. Det har vært behov for å se utviklingen av denne statistikken i sammenheng med øvrig statistikk og ikke minst system for rapportering fra avfallsbehandling, gjenvinning og eksport/import av avfall.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å dokumentere utfordringer og behov for endringer. I tillegg er det gjennomført 2 workshops som Avfall Norge arrangementer, åpne for alle interesserte. Disse workshopene har hatt stor oppslutning og både Miljødirektoratet og SSB har vært med i prosessen. Det gir til sammen et godt fundament for de forslag som fremlegges i rapporten.

Prosjektet peker på behov for en helhetlig gjennomgang av norsk avfallsstatistikk og muligheten for å etablere et nasjonalt elektronisk register for alle avfallsmengder som blir registrert per vekt. Det vil være behov for å kombinere statistikk for husholdningsavfall levert fra kommunene med rapportering fra behandlingsanlegg, mv hvor feilsorteringer fjernes og det oppstår tap av materiale.

Prosjektet har på kort sikt bidratt til at SSB veilederen for KOSTRA-rapporteringen for 2018 har blitt oppdatert og utdypet med sikte på å få mer enhetlig rapportering og mer konsistent statistikk. Det er forsøkt ryddet opp i uklarheter som gir grunnlag for ulike tolkninger.

I tillegg fremmes forslag til hvordan rapporteringen og statistikken bør utvikles fra 2019-2020 avhengig av nødvendig prosess for å avklare disse endringene. Det innebærer i første rekke at innrapporteringen blir mer komplett og er i tråd med faktiske registeringer av avfallet i kommunene. Det legges opp til et bedre og enhetlig system for å rapportere på total mengde håndtert og deretter korrigere for næringsavfall.


Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502