Arskonferansen 2024 banner mobile

Bedre renovasjonsanskaffelser

Erfaringer og forbedringsforslag med vekt på miljømessige og sosiale egenskaper, og kontraktsoppfølging.
Av: Avfall Norge | Publisert: 15. mars 2015 | Oppdragstaker: Bergfald Miljørådgivere

Store kontrakter inngås mellom kommunale og interkommunale avfallsselskaper og private aktører for renovasjonstjenester av ulik karakter. Dette er et omfattende arbeid og flere aspekter må være gjennomarbeidet for å få en god prosess. Kravspesifikasjonen inkluderer premissene for hva som skal anskaffes, på hvilken måte, til hvilken pris og funksjonalitet. 

Med dette prosjektet ønsker Avfall Norge å bidra til at også samfunnsansvar får større oppmerksomhet i alle faser av anskaffelsen – også i kontraktsoppfølgingen i kontraktsperioden. 

Erfaringene som er sammenstilt i denne rapporten er innhentet ved hjelp av spørreundersøkelser og dybdeintervju med både innkjøpere og leverandører. Rapporten består av beskrivelse for benyttet metodikk for informasjonsinnhenting og analyse av svar og resultater fra spørreundersøkelser og intervju. 

Siste kapittel inneholder funn og anbefalinger for forbedring av anskaffelsesprosessene.