Biobrensel som oppstartsbrensel i avfallsenergianlegg

Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning har initiert denne studien for å se nærmere på muligheten for å bruke fast biobrensel for oppstart av ovn etter revisjonsstans o.l i stedet for fossil olje/gass til støttebrennere.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. juni 2017 | Oppdragstaker: Norsk Energi

Prøvebrenninger er utført av/på Statkraft Varme sitt anlegg på Heimdal i Trondheim og Klemetsrudanlegget AS i Oslo, og Norsk Energi ble valgt som utførende konsulent. 

Selv en delvis erstatning av olje/gass med rimeligere biobrensel vil over tid kunne gi en betydelig klimagevinst. 

Hovedkonklusjonene fra studien er at

  • For å beskytte murverket anbefales fortsatt olje/gassfyring for oppstart av kald ovn opp til ca. 350 °C
  • Fast biobrensel av rett kvalitet kan trolig benyttes som oppstartsbrensel fra 350°C og opp til 850°C. 
  • Skogsflis og GROT synes imidlertid ikke å være veldig godt egnet, da det kan by på enkelte praktiske og miljømessige utfordringer mht. dårlig forbrenning ved lav temperatur, dårlig temperaturkontroll, stor støvbelastning på avgassystem og filter, samt forhøyede CO-utslipp. Disse forholdene kan muligens avhjelpes med f.eks. støttefyring med olje eller gass.
  • RT-flis kan potensielt være et bedre egnet brensel, da det erfaringsmessig har høyere askeinnhold, noe som er positivt mht. forbrenningsegenskaper for god temperaturkontroll, og dessuten er rimeligere enn jomfruelig skogsbrensel. Det er imidlertid usikkerhet mht. støvbelastning og utslipp fra RT-flis. Det har dessverre ikke være praktisk mulig å få gjennomført forbrenningstester med RT- flis i dette prosjektet, så det er derfor ikke mulig å trekke noen konklusjoner om dette her. 
  • Selv en delvis erstatning av olje/gass med rimeligere biobrensel vil over tid kunne gi en betydelig klimagevinst, samt også økonomiske besparelser, kanskje i størrelsesorden 50-100000 NOK pr. år for anlegg i størrelsen. 
  • Et alternativ til fast biobrensel kan eventuelt være å benytte bioolje (helt eller delvis). Det vil også gi tilsvarende reduksjon i klimagassutslipp, men neppe noen økonomisk besparelse med dagens priser.