Arskonferansen 2024 banner mobile

Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg

Avfall Norge har fått utarbeidet en “Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg”. Rapporten består av fire deler; "Del I Administrativt tillegg", “Del II Teknisk beskrivelse”, et sett med normtegninger, og et notat om finansiering, eierskap og drift.
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. mai 2018 | Oppdragstaker: COWI

Formålet med å lage en slik rapport har vært å gi aktører som skal planlegge, bygge og vedlikeholde nedgravde renovasjonsanlegg en sjekkliste for viktige sider ved slike systemer og et grunnlag som de lokale normene/ veilederne kan bygge på. 

Bransjenormen har ingen juridisk status i seg selv. Etterhvert som lokale normer, som
bygger på strukturen i denne rapporten, får juridisk status gjennom lokale politiske vedtak
vil bransjen etterhvert få en felles norm på dette området.

Rapporten bygger på et forarbeid der erfaringer fra eksisterende retningslinjer og veiledere som er tatt i bruk i kommunene er oppsummert. Det har vært lagt vekt på og invitert til bred medvirkning til normen fra fremtidige brukere
gjennom en høringsprosess.

Normtegninger i dwg-format er tilgjengelige på forespørsel.