Arskonferansen 2024 banner mobile

Erfaringer ved spredning av biorest og aktuelt spredeutstyr

Denne rapporten inngår i det toårige rammeprosjektet «Økt avsetning av biorest og kompost» og er laget for å belyse utfordringer og muligheter ved spredning av biorest fra biogassanlegg på bondens jorde.
Av: Avfall Norge | Publisert: 16. desember 2014 | Oppdragstaker: Norsk Landbruksrådgivning Oppland

Bioresten er enklere å spre enn all annen husdyrgjødsel, så på husdyrbruk kan man for biorestens del si at «man tager hva man haver». Husdyrløse bruk disponerer kanskje et lager i nabolaget, eller de kan bygge kum eller lagune til formålet. Skal man investere i nytt utstyr er det om å gjøre å finne det som er mest hensiktsmessig ut fra funksjonalitet og pris

Satelittlager kombinert med slepeslange og stripenedlegger er det mest aktuelle utstyret for spredning av biorest i større skala der det skal etableres nye mottak. På eksisterende husdyrgjødselanlegg brukes det som er tilgjengelig. 

På nåværende tidspunkt er det ingen fullgode løsninger for tak over runde kummer. Et tak er kostbart og vil også komplisere alle gjøremål som påfylling og evt. røring av bioresten. Tak har imidlertid også fordeler som redusert tap av ammoniakk og lystgass samt minsket lukt. I tillegg kommer fordelen spesielt i nedbørsrike områder ved at man unngår å fylle opp tanken med regnvann. I Danmark blir overdekning mer og mer aktuelt, og der er det nå åpnet for tilskudd til overdekning på visse betingelser.