Arskonferansen 2024 banner mobile

EU ETS og avfallsforbrenning

Ny rapport fra Carbon Limits/Avfall Norge slår fast at å innlemme avfallsforbrenning i EUs kvotesystem vil ha liten innvirkning på utslippene.
Av: Avfall Norge | Publisert: 29. august 2017 | Oppdragstaker: Carbon Limits AS

Denne rapporten er utarbeidet av Carbon Limits for Avfall Norge for å beskrive hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser det vil kunne få for energigjenvinning av avfall og berørte virksomheter å bli overført til kvotepliktig sektor. 

Den norske Regjeringen skriver i Meld. St. 41 som ble lagt frem 16.juni 2017 at den vil prise utslippene av klimagasser fra avfallssektoren, enten med en generell avgift for ikke-kvotepliktig sektor på avfallsforbrenning, eller vurdere andre virkemidler som gir tilsvarende sterke incentiver herunder innlemmelse i kvotepliktig sektor. 

Rapporten ser først og fremst på konsekvensene av å innlemme avfallsforbrenning i kvotepliktig sektor som et alternativ til en generell avgift. Det omtales også andre virkemiddel som gir incentiver til reduserte klimagassutslipp fra avfallssektoren. 

Rapporten er finansiert av medlemmene i faggruppen for energigjenvinning, og styringsgruppen har bestått av: Pål Mikkelsen Klemetsrudanlegget AS, Cato Kjølstad Hafslund Varme, Rune Dirdal Forus Energigjenvinning og Roy Ulvang Avfall Norge.