Arskonferansen 2024 banner mobile

Forsøplingssaker - samarbeid mellom kommune og renovasjonsselskap

Hold Norge Rent og Avfall Norge har med støtte fra Handelens Miljøfond sett på hvordan kommuner følger opp forsøplingssaker, hvilke barrierer de møter i arbeidet, hvordan det er mulig å overkomme barrierene og hvordan kommunen kan samarbeide med sitt kommunale renovasjonsselskap i dette arbeidet.

Avfall Norge og Hold Norge Rent deler et felles mål om å redusere omfanget av forsøpling i Norge. Forsøpling er et stort miljøproblem både grunnet skadevirkningene på naturen og grunnet tap av ressurser. Kommunen har en sentral rolle i arbeidet mot forsøpling, og i denne veilederen har vi sett på muligheten for at et samarbeid mellom kommune og renovasjonsselskap kan bidra til å effektivisere arbeidet i forsøplingssaker.

Veilederen bygger på kunnskap hentet inn gjennom en kartlegging blant kommuner og renovasjonsselskap i regi av Ipsos og samtaler med en referansegruppe bestående av et utvalg kommuner og renovasjonsselskap utført av Avfall Norge og Hold Norge Rent. Det juridiske er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Berngaard AS.d.

Under finnes veilederen, presentasjonene som ble holdt under webinaret der veilederen ble presentert og opptak av selve webinaret.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 23. april 2024 | Oppdragstaker: Hold Norge Rent og Avfall Norge

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784