Arskonferansen 2024 banner mobile

Husholdningsavfall - kommunens ansvar

Konkurransen om ressursene i husholdningsavfallet øker, og bransjen ser behov for klare retningslinjer for utøvelse av kommunens ansvar.
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. januar 2016 | Oppdragstaker: Faggruppe for juridiske spørsmål

Rapporten gjennomgår rammene for kommunens skjønnsutøvelse, begrensninger i regelverket om offentlig støtte og mulige løsninger i regelverket om offentlige anskaffelser. Den inneholder også nærmere presisering av begrepet husholdningsavfall knyttet til ulike boformer og ulike former for innsamling. 

«Husholdningsavfall - kommunens ansvar» foreslår konkrete retningslinjer for hvordan kommunen bør forvalte det lovpålagte ansvaret for husholdningsavfall. Flere av problemstillingene i rapporten ble avdekket, men ikke utforsket, i «Når husholdningsavfall blir butikk».  Forurensningsloven forbyr andre enn kommunen å samle inn dette avfallet, men kommunen kan imidlertid gi samtykke til at andre kan foreta innsamling. 

I vedlegg til rapporten fremmes utkast til forskriftsbestemmelser som skal danne ramme for kommunens adgang til å gi samtykke.