Landfill mining

​Denne rapportens intensjon var å danne grunnlag for hvorvidt det vil være hensiktsmessig å gå videre med et større praktisk prosjekt for å utnytte verdiene av de ulike materialtypene som ligger nedgravd i nedlagte deponi.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 8. mars 2014 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: GLT-avfall IKS

Det er i denne rapporten beskrevet flere ulike prosjekter som har gravd opp helt eller delvis deponier som enten er nedlagt eller er i drift. Eksempler er hentet både nasjonalt og internasjonalt. 

Materialforekomstene er beskrevet og estimert. Beregnet total ressursforekomst fordelt på materialtype er også beregnet med tanke på lønnsomheten ved å grave opp gamle deponier. Deponiene som er valgt ut og beskrevet i dette prosjektet har også utført en ikke ubetydelig risikoanalyse i forhold til HMS. 

Gjennomgangen av de prosjektene som er valgt i denne rapporten kan tilsi at det ikke nødvendigvis vil bli noen økonomisk fortjeneste ved å grave ut gamle deponier med tanke på ressursutnyttelsen/gjenvinning av utgravet materiale. Det vil være økonomisk gevinst i dette først når arealprisene er vesentlig høyere enn vi har i Norge i dag.