Arskonferansen 2024 banner mobile

Markedet for avfallsforbrenning i sverige og norge

Avfallsmarkedet i Norge har vært i rask endring i løpet av det siste året på grunn av den oppståtte globale finanskrisen. Endringen har dobbel effekt for det norske markedet for avfallsforbrenning, da det har vært mindre etterspørsel etter forbrenning pga mindre avfallsmengder generelt og økt etterspørsel etter norsk avfall fra svenske forbrenningsanlegg. Innføringen av deponiforbudet for organisk avfall i 2009 har utløst nye investeringer i norske forbrenningsanlegg for å møte kapasitetsbehovet som oppstår. Lavere markedspriser på avfallsforbrenning i Sverige har gjort det svenske markedet attraktivt for norske kommuner, og lange avfallskontrakter blir inngått med svenske forbrenningsanlegg. Rapporten ser på det norske og svenske markedet, interaksjonen mellom markedene og drivkreftene, og på ulikhetene i rammebetingelsene for disse to markedene samt gir et fremtidsbilde på markedssituasjonen om ikke markedsforutsetningene blir endret.
Av: Avfall Norge | Publisert: 27. november 2009 | Oppdragstaker: Profu