Arskonferansen 2024 banner mobile

Mekanisk-biologisk avfallsbehandling i Norge

Avfall Norge har fått gjennomført praktiske demonstrasjonsforsøk med mekanisk-biologisk avfallsbehandling i Norge i fullskala. Forsøkene er utført i 2 halvår 2011 og utgjør fase 2 i Avfall Norge sitt FoU-prosjekt om MBT. Foreliggende rapport beskriver bakgrunn og formål med forsøkene, metode/gjennomføring og aktuelle resultater med tilhørende drøfting.
Av: Avfall Norge | Publisert: 30. november 2012 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS