Arskonferansen 2024 banner mobile

Metode for basiskarakterisering av bunnaske

Endringer i CLP-regelverket med nye farekoder og fareklasser har medført behov for en ny metode for klassifisering av bunnaske fra avfallsforbrenning, som avgjør om bunnasken skal behandles som ordinært eller farlig avfall.

Rapporten anbefaler en felles metode for klassifisering av norsk bunnaske, etter en vurdering av ulike metoder. Som en støtte til klassifiseringen følger to regneark som kan benyttes.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. juli 2019 | Oppdragstaker: COWI AS