Arskonferansen 2024 banner mobile

Oversikt over deponier i drift

Rapporten viser i ulike diagram og figurer blant annet mottatte avfallsmengder, etableringsår og forventet levetid for deponiene i 2015.
Av: Avfall Norge | Publisert: 21. april 2016

Avfall Norge har fått innspill fra medlemmer om at det er behov for en oversikt over dagens deponisituasjon. På bakgrunn av dette ønsket faggruppen for deponi og forurenset jord å gjennomføre dette som prosjekt i 2015.  

Mindre økonomiske rammer enn det prosjektet i utgangspunktet regnet med er årsaken til at rapporten er noe forsinket og at omfanget ble noe mindre enn den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Faktagrunnlaget til rapporten er basert på svar fra en spørreundersøkelse av blant Avfall Norges medlemmer som har deponier i drift.  

Rapporten inkluderer en oversikt over de deponiene som er med, sammen med kontaktinformasjon til hvert enkelt deponi. Avfall Norge mener på tross av redusert omfang og økonomi, at dette er en rapport som gir en ryddig oversikt over deponisituasjonen i Norge.