Arskonferansen 2024 banner mobile

Rapport om avfallsbegreper fra Mepex Consult AS

Avfallsbransjen benytter en rekke begreper som betegner selve avfallet, håndteringsmåter for avfall, organisering av tilbudet og fysiske innretninger. Begrepene er i stadig utvikling blant annet som følge av endringer i lovverk og teknologi. I noen grad fører denne utviklingen til at det ikke alltid er entydig forståelse av begrepene eller sammenhengen mellom dem. Dette kan skape begrepsforvirring. Avfall Norge har bevilget midler til arbeidet med denne rapporten som har til hensikt å samle og samordne begreper i avfallsbransjen. Formålet er ar prosjektet skal bidra til at bransjen fremstår helhetlig i kommunikasjonen, selv om systemene lokalt er forskjellige.
Av: Avfall Norge | Publisert: 21. november 2012 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS