Arskonferansen 2024 banner mobile

Renovasjon for fritidseiendommer

Avfall Norge utarbeidet i 2000 en veileder for Renovasjon av fritidseiendommer (NRF-rapport nr. 2/2000). Renovasjon for fritidseiendommer er fortsatt en stor utfordring i mange kommuner, og Avfall Norge har derfor sett et behov for å sammenstille nye erfaringer og utfordringer i en oppdatert veileder. Etablering og drift av renovasjon for fritidseiendommer er en stor utfordring. Dette skyldes konflikter i forhold til arealbruk, dels dårlig vegstandard og stor sesong-variasjon i avfallsproduksjonen. Oppsamlingsutstyr for avfall fra fritidseiendommer blir ofte misbrukt av andre enn hytteeierne til grovavfall og EE-avfall. Dette bidrar til overfylling og forsøpling av standplassene. Forsøplingen gir et negativt inntrykk og medfører betydelige kostnader for opprydding.
Av: Avfall Norge | Publisert: 7. april 2011 | Oppdragstaker: Hjellnes Consult AS

Renovasjon for fritidseiendommer må beskrives i de lokale renovasjonsforskriftene. Forskriftene bør gis et generelt preg, som åpner for justeringer eller endringer i renovasjonsordningen uten at forskriftene må endres.

Det anbefales at Plan- og bygningslovens bestemmelser og planprosesser legges til grunn ved etablering av standplasser for renovasjonsutstyr. Dette vil formelt sikre medvirkning fra berørte parter og en åpen prosess. Det kan knyttes bestemmelser til reguleringsplaner med bl. a. krav til utforming, estetiske krav og funksjonskrav. Rekkefølgebestemmelser kan også benyttes, se PBL § 12-7.

Erfaring viser at oppsamlingsutstyr ikke bør plasseres ved veger med allmenn ferdsel, da dette kan medføre forsøpling og uønsket avfall. Begrensning av tilgjengeligheten for uvedkommende (plassering bak bommer, i hyttefelt eller låsing) reduserer om-fanget av dette problemet.

Krav til tilgjengelighet, gjenkjennelighet og brukervennlighet ivaretas med hensikts-messig utforming av standplass og riktig valg av oppsamlingsutstyr. Avfall fra fritidseiendommer er ganske likt husholdningsavfall, og det anbefales som en mini-mumsløsning lett tilgjengelig kildesortering for papirfraksjonene og glass- og metall-emballasje i tillegg til restavfall. I noen områder er det innført ordninger for kilde-sortering av matavfall.

Eierne av fritidseiendommer må informeres om og ha tilgang til gjenvinningsstasjoner for levering av f. eks. grovavfall, BA-avfall, EE-avfall og farlig avfall.

Ved differensiering av avfallsgebyrer, knyttes differensieringen opp mot tilbudt renovasjonsordning og servicenivå.

God kommunikasjon med hytteeierne er vesentlig for å oppnå gode resultater.