Økt kunnskap om kompost og biorest i landbruket

For å videreutvikle, sammenstille og spre eksisterende kunnskap om bruk av biorest og kompost i landbruket ønsket Avfall Norge å etablere et prosjekt med landbruksrådgivningen om et målrettet opplegg. Dette prosjektet er støttet av midler fra Statens Landbruksforvaltning gjennom programmet «Klimatiltak i landbruket».
Av: Håkon Bratland | Publisert: 30. juni 2014 | Oppdragstaker: Norsk Landbruksrådgivning Romerike

Det er gjennomført samlinger for landbruksrådgivere og for produsenter av kompost og biorest. Et viktig mål for prosjektet har vært å bidra til kontakt mellom disse. Det ble utarbeidet faktaark for bruk av kompost og biorest i landbruket. Opplegg for anlegging av demofelt ble distribuert til anlegg i Norge sammen med invitasjon om deltakelse. Til sammen ble det planlagt syv demofelt basert på kompost og biorest fra fem kompost- og biogassanlegg.

Resultatene viser at bonden har nytte av kompost og biorest og at demofeltene har vært verdifulle som møteplass for markvandring og som kompetanseoppbygging både for lokal rådgivingsenhet og deltagende avfallsanlegg.

Det er skapt god kontakt mellom de deltakende avfallsanleggene og de lokale rådgivingsenhetene. Samarbeid mellom avfallsanlegg og lokal rådgivingsenhet er styrket gjennom planleggingen og gjennomføringen av demoforsøkene. Arrangementer på alle demoforsøkene har gitt lokale bønder en god mulighet til å se spredning av kompost demonstrert, og se virkningen av biorest som gjødsel. Det har vært informert om erfaringer rundt biorest som gjødsel og det har vært mulighet for bønder å diskutere fordeler og ulemper med anleggseier og lokal rådgivingsenhet.