Arskonferansen 2024 banner mobile

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Det er foretatt beregninger av fremtidige avfallsstrømmer i Norge fram mot 2030 ved noen ulike scenarier for utvikling av mer effektiv utsortering til materialgjenvinning og generell utvikling i avfallsmengder.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. mai 2015 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

EU-kommisjonen lanserte sommeren 2014 en pakke for ny avfallspolitikk og grønn omstilling i EU, kalt Circular economy. Blant annet inneholdt denne forslag om krav om minimum 70 %
materialgjenvinning av husholdningsavfall og enda høyere andeler av utvalgte typer emballasjeavfall. 

Målepunktet skulle også flyttes fra «sendt til materialgjenvinning» til «faktisk materialgjenvunnet». 

Denne rapporten er tatt fram for å se på hvilket potensialet som ligger i bruk av best practice hos kjente løsninger og kjent teknologi i Norge.

Rapporten er del av leveransen fra prosjektet «Helhetlige rammebetingelser for avfallshåndtering», finansiert av Avfall Norges fou-midler og en rekke kommuner og kommunale avfallsselskaper. Disse er: Oslo REN, IVAR, BIR, TRV, Glør, EGE, Agder Renovasjon, LiBiR, Setesdal Miljø og Gjenvinning, RTA, HÅR, ROAF, HAF, RIR, Steinkjer kommune og Fosen Renovasjon.


Oppdraget er utført av Mepex Consult AS med Frode Syversen som prosjektleder og hovedforfatter.

Prosjektets styringsgruppe har bestått av:
  • Håkon Jentoft, Renovasjonsetaten i Oslo
  • Toralf Igesund/Steinar Nævdal, BIR-privat AS
  • Jan Egil Korseberg, RIR
  • Nancy Strand, Avfall Norge