Arskonferansen 2024 banner mobile

Statusrapport bioceller

Avfall Norges prosjekt ”Reaktorbioceller for gjenvinning av nedbrytbart avfall – et forsøks- og dokumentasjonsprosjekt” (prosjekt nummer 20 2205) har som formål å avklare potensialet for reaktorbiocelle som behandlingsmetode for gjenvinning av nedbrytbart avfall i Norge. Prosjektet er et dokumentasjonsprosjekt, der en gjennom etablering og overvåkning av pilotceller vil forsøke å dokumentere flere av følgende problemstillinger: - Erfaringer med ulike typer avfall og faktisk oppnåelig nedbrytningshastighet for ulike avfallstyper i forhold til potensiell biogassproduksjon målt i laboratoriet på de samme avfallsfraksjoner - Dokumentasjon av utslipp av diffuse klimagassutslipp fra biocelle - Bruk av oksidasjonslag for å minimere diffuse utslipp. - Undersøke hvordan gunstige startbetingelser påvirker nedbrytningsforløpet for ulike avfallstyper (for eksempel oppmaling, kompaktering, tilsetning av buffer/avløpsslam/enzymer, forkompostering) - Effekter av å resirkulere sigevann med mulige effekter av for eksempel: o Resirkulering av sigevann alene/med pH-nøytralisering/med metanogent NOTAT Statusrapport 31.12.2012 2 sigevann/med tilsetting av slam/med tilsetting av næringsstoffer/med temperaturkontroll (eks. ved å bruke overskuddsvarme fra forbrenning) o /Lufting av sigevann før resirkulering - Mulighet for å styre sammensetning/kvalitet av biogassen - Mulighet for å styre gassproduksjon etter energibehov - Binding/rensing av H2S i biogassen ved tilsetning av metallholdig avfall (fluff) - Karakterisering og vurdering av anvendelsesmuligheter for biocellematerialet.
Av: Avfall Norge | Publisert: 4. juni 2013 | Oppdragstaker: Asplan Viak