The Circular Economy and Benefits for Society

A study pertaining to the circular potential in the Norwegian economy.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. juni 2016 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Club of Rome

Avfall Norge har blitt invitert av regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft til å levere et veikart for sirkulær økonomi for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Utvalget skal foreslå en overordnet strategi for grønn konkurransekraft med løsninger og tiltak som skaper verdier og jobber, i tillegg til å redusere klimautslipp.

Det foreligger en del studier av effekten av sirkulærøkonomi på EU-nivå og for enkelte europeiske land. I arbeidet med veikartet ønsket Avfall Norge å se nærmere på hva en eventuell omlegging til en sirkulær økonomi ville bety for Norge.

Etter en gjennomgang av ulike modeller falt valget på Club of Rome sin modell, tidligere utarbeidet og benyttet for Sverige og fire andre EU-land. Avfall Norge ønsket også å utvide modellen for å studere effektene av aktivitetene øverst i ressurspyramiden. Disse er:

 • Økt avfallsminimering,
 • Økt materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer 
 • Økt levetid på produkter gjennom reparasjoner og ombruk

Studien er finansiert av Avfall Norges fou-midler med støtte fra Innovasjon Norge, og prosjektet har vært gjennomført i regi av Club of Rome.

En styringsggruppe har fulgt dette arbeidet, denne har bestått av:

 • Henrik Lystad, Avfall Norge (PL)
 • Eivind Fliflet, Norsk Gjenvinning
 • Kine Martinussen, Avfall Norge

Resultatene av rapporten viser at Norge har svært mye å hente i form av arbeidsplasser, verdiskaping og reduserte klimagassutslipp ved å gå over til en sirkulær økonomi.

Avfall Norge ønsker å takke Innovasjon Norge og Norsk Gjenvinning for verdifulle innspill.

The Norwegian Expert Committee for Green Competition is a government initiative tasked with formulating a national strategy to promote green growth and employment, while also cutting emissions. Transitioning to a more circular, resource-efficient economy is central to this strategy, and demands specific waste management and recycling policies.

To that end, they invited Avfall Norge to develop a policy roadmap with recommendations aimed at the government, waste management and recycling sector, and overall industry to promote a circular economy.

Several governments, think tanks and NGOs have analyzed the effects of the circular economy at both the national and EU-level. In connection with the roadmap, Avfall Norge wanted to examine the prospects a circular economy could bring to Norway. After reviewing several methodologies, Avfall Norge chose a model developed by the Club of Rome (CoR). CoR has previously used this model to examine circular economy effects in Sweden, Finland, Spain, France and the Netherlands.

At Avfall Norge’s request, CoR expanded the model to look more closely at the effects stemming from increased economic activity in the upper end of the waste management hierarchy, namely:

 • Waste minimization
 • Material recovery
 • Increased lifetime on consumer products through repair and reuse.

The study is executed by CoR, and funded by Avfall Norge with support from Innovation Norway.

The project steering committee consists of:

 • Henrik Lystad, Avfall Norge (Project Leader)
 • Eivind Fliflet, Norsk Gjenvinning
 • Kine Martinussen, Avfall Norge

The results show that Norway has a lot to gain by pursuing a circular economy in terms of employment, growth and emission cuts.

Avfall Norge would like to thank Innovation Norway and Norsk Gjenvinning for their valuable input throughout this project. 

Kontakt oss

Kine Elisabeth Martinussen

Kommunikasjonsrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Webredaktør. Jobber også med bransjeanalysen og fagkommunikasjon.
Telefon:  99236935