Arskonferansen 2024 banner mobile

Veileder - avslutning og etterdrift av deponier

Et verktøy og hjelpemiddel for avslutning og etterdrift av deponier for ordinært avfall på land i Norge
Av: Avfall Norge | Publisert: 15. desember 2015 | Oppdragstaker: DNV GL AS

Denne veilederen er et verktøy og hjelpemiddel for avslutning og etterdrift av deponier for ordinært avfall på land i Norge. 

Veilederen beskriver hva en må gjøre når et deponi skal avsluttes og hvordan det utføres i praksis. Videre gis det veiledning rundt etterdriftsfasen som også har mange usikkerhetsmomenter. Veilederen utdyper vedlegg III Kontroll- og overvåkingsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen til kapittel 9 i avfallsforskriften - Deponering av avfall. 

Det gis også en gjennomgang av ansvarsgrenser i forhold til deponinedleggelse og eierbytte av arealer deponiet ligger på. 

Videre gjennomgås krav til overvannssystem, krav til sigevannsbehandling og krav til håndtering/oppsamling av deponigass, samt at det gis eksempler på hvordan kravene kan ivaretas. 

Så langt finnes det ikke noen deponier i Norge som har avsluttet etterdriftsfasen på grunn av at de nye deponireglene trådte i kraft 1. mai 2002 og etterdriftsfasen er minst 30 år.