Veileder og skjema til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle avfallsforskriftens regler om basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall som deponeres. Skjema for interaktiv utfylling er også nedlastbar. Det er også et ønske at veilederen kan bidra til lik praktisering i hele bransjen. Veilederen erstatter tidligere veileder fra 2010.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. juli 2015 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Interaktivt skjema for utfylling av basiskarakterisering for mottakskontroll kan lastes ned: Klikk her

I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som skal sluttbehandles på deponi. Kravet til basiskarakterisering er lagt på avfallsprodusent. Avfall Norge, Norsk Industri og Maskinentreprenørenes Forbund gikk i 2007 sammen om å lage en praktisk veileder. Veilederen skulle være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle Avfallsforskriftens regler om basiskarakterisering og mottakskontroll for avfall som leveres. Det var også et ønske at veilederen skulle bidra til lik praktisering i hele bransjen.

Første utgave av denne veilederen kom ut i juni 2007. Veilederen ble revidert i 2010, etter innføringen av forbud mot deponering av nedbrytbart avfall (Avfallsforskriftens § 9-4), samt at forurensningsmyndighetene gjennomførte flere tilsyn og aktørene i bransjen hadde fått erfaringer med praktisering av regelverket. I utgaven fra 2010 ble også skjemaet for «Sammendrag av basiskarakterisering av avfall til deponi» betydelig utvidet og endret.

Både opprinnelig og revidert utgave ble utarbeidet av Olav Skogesal i Mepex Consult.

I samarbeid med Avfall Norge, Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Industri har Multiconsult, ved Siri Greiff og Erling K. Ytterås, nå foretatt en større omarbeiding av veilederen. Fokuset har vært å få en veileder med mindre tekst, samt et konsekvent og lettfattelig skjema for basiskarakterisering.