Arskonferansen 2024 banner mobile

Vurdering av konsekvenser ved reduksjon i avfallstilgang for norske avfallsenergianlegg

Denne rapporten viser at det vil få store miljømessige konsekvenser dersom det blir mangel på avfall som brensel i forbrenningsanlegg med energigjenvinning I verste tilfelle, der alle planlagte eller eksisterende anlegg blir tatt ut av drift eller ikke igangsatt pga. manglende avfall, vil man få økte årlige CO2-utslipp i tilsvarende utslippene fra gasskraftverket på Kårstø¹ eller ca. 10 % av den totale veitrafikken i Norge. I tillegg vil man oppleve store økninger i utslippene av andre miljøskadelige substanser som NOx, SO2 og støv, og påfølgende økte samfunnsmessige miljøkostnader. Sysselsettingseffekten inkl. ringvirkninger ved at planlagte anlegg og anlegg under bygging ikke blir realisert er beregnet til å bli ca. 5 000 årsverk over 5 år, dvs 1500 årsverk pr år.
Av: Avfall Norge | Publisert: 5. august 2009 | Oppdragstaker: Norsk Energi