Enova

Enova ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Pengene skal gå til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til lavutslippssamfunnet. De investerer tungt i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet 10,3 milliarder kroner årlig (i 2020). Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon. Andre oppgaver er bidra til samarbeid mellom forskere, næringsliv, forvaltning og andre brukere av forskningsresultater.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. I tillegg arbeider de med å profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Rådgivningstjenester

Råd om innovasjon og utvikling

Innovasjon Norge tilbyr individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter, markedsavklaring og bærekraftig utvikling for bedrifter som har ambisjoner om videreutvikling og vekst.

Rådgivning eksport og internasjonal satsing

Rådgivning, nettverk og kompetanse til norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. Med kontorer i viktige internasjonale markeder og i alle Norges fylker kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift å oppnå raskere vekst med lavere risiko.

Rådgivning for oppstart av bedrift

Innovasjon Norge tilbyr muligheten for egen mentor og ulike veiledere, kurs, seminarer og rådgiving ved oppstart av en ny bedrift.

Rådgivning om EU-finansiering

Tilbud om rådgivning innen EIC Accelerator eller EU-finansiering.

Finansiering

Innovasjon Norge tilbyr finansiering til bedrifter som bygger sin vekststrategi på innovasjon. Tilskudd til innovasjonsprosjekter søkes gjennom følgende ordninger:

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

Innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden bidrar aktivt i utviklingsprosjektet, slik at den endelige løsningen treffer best mulig på markedets behov.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot bedrifter med vekstambisjoner.

Bioøkonomiordningen

Bioøkonomien gir tilskudd til små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser.

Lån til vekst og internasjonalisering

En internasjonal satsing koster ofte mer og tar lenger tid enn antatt. Innovasjon Norge kan redusere den finansielle risikoen ved å lånefinansiere kostnader som bidrar til vekst og verdiskaping i Norge, slik at du får bedre muligheter til å oppnå vekst internasjonalt.

Demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger

Et tilskudd til utvikling, pilot- og demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger i 2021. Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter som har høy innovasjonsgrad og positiv miljøeffekt, samt stort potensial i markedet.

Katapult-sentrene

Det finnes i dag fem katapultsentre i Norge, som dekker ulike temaer.

Katapult-sentre gjør det enklere for oppstarts- og innovative etablerte bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, - slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Med den fremste kompetanse, topp moderne test- og pilotfasiliteter, og verdensledende teknologi topper du laget som skal trygge arbeidsplassene og styrke markedsposisjonen i årene som kommer.

Ved å bruke Norsk katapult og deres partneres tjenester, kan bedriften søke støtte til å få dekket inntil 75% (maks. 100 000,-) av oppdragskostnadene.

Er du allerede i kontakt med en næringshage eller inkubator, spør de om ordningen. Hvis ikke kontakt på post@futurematerials.no, så setter de deg i kontakt med nærmeste næringshage eller inkubator.

Andre

Aktuelt for offentlig sektor

Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Handelens miljøfond

Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Utlyser 110 milioner kroner til prosjekter i starten av september.

Aktuelt for næringslivet

Handelens miljøfond

Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Utlyser 110 milioner kroner til prosjekter i starten av september.