Om Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og dens interessenter og samarbeidspartnere på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer rundt 200 ulike virksomheter som jobber med avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Styret

Avfall Norges styremedlemmer

Våre ansatte

Avfall Norges ansatte

Vårt oppdrag

Vårt oppdrag er å styrke gjenvinningsbransjens posisjon. Vi skal skape forståelse for at det ikke finnes en bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer.

Vår misjon

Vi skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Våre verdier

  • Etterrettelig
  • Kunnskapsrik
  • Offensiv


Vår strategi

Avfall Norges strategi 2023-2026

Vår handlingsplan

Avfall Norges handlingsplan utarbeides årlig og er det operative dokumentet som skal bidra til å nå målene i strategien: Handlingsplan 2023

Våre vedtekter

Avfall Norges vedtekter

Bærekraft i Avfall Norge

Slik jobber vi med bærekraft

Prioriterte innsatsområder 2023-2026

1. Rammebetingelser og myndighetskontakt

Avfall Norge skal være en kunnskapsformidler og pådriver for rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller. Avfall Norge skal derfor styrke sitt arbeid med politikkutvikling og myndighetskontakt, nasjonalt og internasjonalt.

Avfall Norge skal styrke og utvikle sitt samarbeid med søsterforeningene i Norden, jobbe for et felles regelverk på tvers av de nordiske landene, og fjerne barrierer for import og eksport av avfall.

Store deler av rammevilkårene fra bransjen utvikles i EU. Avfall Norge skal derfor følge prosesser i EU og gi norske myndigheter innspill til implementering av EU-regelverk i Norge.

2. Statistikk og standardisering

Avfall Norge skal samle inn statistikk og data på relevante fagområder som kan styrke arbeidet med rammebetingelser for bransjen. Arbeidet skal være langsiktig og vektlegge tilgjengeliggjøring, kommunikasjon og formidling til Avfall Norges ulike interessenter.

Avfall Norge skal videre arbeide for at det utvikles felles standarder, målingsmetoder og rapporteringsordninger for hele verdikjeden, og være en pådriver for å sikre en felles data- og statistikkplattform for relevante gjenvinningstall.

3. Styrket posisjon og samfunnsrolle

Avfall Norge skal styrke sin posisjon og samfunnsrolle for å synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjens sentrale rolle i den sirkulære økonomien. Vi skal løfte bransjens utfordringer og fremme løsninger som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller. Avfall Norge skal sikre økt rekruttering, synlighet og kunnskap om avfallsbransjen blant studenter.

4. Kompetansedeling og kunnskapsbygging

Avfall Norge skal legge til rette for faglig utveksling og kompetansebygging i hele bransjen. Vi skal derfor tilby møteplasser i form av kurs, webinarer, workshops, seminarer og konferanser, nettverk og prosjektarbeid. Vi legger også til rette for samarbeidsmuligheter mellom våre medlemmer og andre aktører innen sirkulærøkonomien.

Våre program


REdu

REdu er et felles kompetanseløft i gjenvinningsbransjen som skal få flere unge til å velge karriere innen bærekraft og sirkulær økonomi. Hovedformålet er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter.

REdu er et initiativ i regi Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene, REdu-partnere, høyskoler og universiteter.

Les mer om REdu her

CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities)

Avfall Norge er prosjekteier for CLOCC, et NORAD-finansiert bistandsprogram som jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.

CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.

CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Les mer om CLOCC her

Våre samarbeidspartnere og medlemsskap

Nasjonale: Avfallsforsk, FN-sambandet, NFFA, Den Norske Emballasjeforening, Hold Norge Rent, NHO, Amelia

Internasjonale: Dakofa, ACR+, Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), European Compost Network (ECN), International Solid Waste Association (ISWA)