Danmark ønsker strengere regler for rivearbeider

Foreslår egen miljø- og ressurskoordinator som har ansvar for maksimal gjenbruk av byggematerialer.

Av: Stine Thorp | Publisert: 18. mars 2022 | Fagområde: Materialgjenvinning

Som del av Miljøminesteriets Handlingsplan for cirkulær økonomi, en nasjonal plan for forebygging og håndtering av avfall 2020-2032, ble fem miljørapporter som omhandler byggebransjen presentert i slutten av februar.

Rapportene kommer med tre konkrete forslag til hvordan rivearbeider bør utføres for å sikre bedre utnyttelse av byggematerialer.

- Forlagene er sterke faglige innspill til hvordan og med hvilke tiltak vi kan arbeide mot en implementering av selektiv riving i lovgivningen. Med selektiv riving og utvidelse av nåværende regler om håndtering av byggavfall sikrer vi et solid bidrag til det fastsatte målet om mer gjenbruk og resirkulering av byggematerialer fra rivingsarbeider, sa Charlotte Moosdorf, kontorsjef i Miljøstyrelsen da rapportene ble presentert.

Det danske prosjektet har resultert i tre konkrete forslag:

Forslag 1: Rivingsplan

Standardiserte rivingsplaner anses som et viktig verktøy for å øke selektiv riving. Byggherre er ansvarlig for at riveplanen, herunder også en miljø- og ressursplan (avfallsplan) fylles ut og følges av en tilknyttet miljø- og ressurskoordinator.

Forslag 2: Miljø- og ressurskoordinator

En miljø- og ressurskoordinator utdannes til å ivareta koordineringsarbeidet med rivingsplanen og derved sikre at rivingen utføres etter prinsippene for selektiv riving, herunder utarbeidelse av en miljø- og ressursplan. Koordinatoren ses som byggherres forlengede arm.

Forslag 3: Sertifiseringsordning for virksomheter

Virksomheter som driver med rivearbeid skal ha en ansatt som utdannes til ressursansvarlig innenfor selektiv riving. Den ressursansvarlige får ansvar for å sikre avfallshåndtering og utførelse av selektiv riving ved hjelp av en rivingsplan. Utover dette skal virksomheten utarbeide et kvalitetsledelsessystem og en kontrollordning som understøtter utførelsen av selektiv riving og sikrer at rivearbeider utføres korrekt.

Kommer endringer også i Norge

Høsten 2021 sendte Direktoratet for byggkvalitet ut et høringsnotat med forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10). Endringene omhandler forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Se høringsnotatet her

Avfall Norge sendte et høringssvar som kommenterte blant annet kartleggingskrav og sorteringskrav. Les høringssvaret her