Et statsbudsjett uten de store nyhetene for bransjen

Regjeringen har i dag lagt frem et statsbudsjett uten de store nyhetene for bransjen.

Publisert: 7. oktober 2019

Regjeringen slår fast at avfallsmengden øker og at gjenvinningsmålene ikke er nådd, men at "materialgjenvinningen har økt de siste tiårene" og at farlig avfall blir "samlet inn og håndtert særskilt". Arbeidet mot matsvinn omtales kort i Nasjonalbudsjettet, det samme gjør videreføringen av internasjonalt arbeid knyttet til grønn vekst, avfallshåndtering og marin forsøpling. Under følger en kort oppsummering av de sakene som det har vært knyttet mest usikkerhet til før budsjettet ble lagt frem. Avfall Norge kommer tilbake med utfyllende informasjon og kommentarer til de ulike postene og politikkområdene utover i uka.

Ingen avgift på forbrenning - foreløpig

Avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall har til nå vært utenfor kvotepliktig sektor, men regjeringen har i flere omganger varslet at de vil "innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg" Regjeringen innfører hverken kvoteplikt eller CO2-avgift på forbrenning i 2020, men levner liten tvil om at ett av de to virkemidlene vil bli innført. Når det skjer, er imidlertid foreløpig uklart.

Handlingsplan for biogass

Regjeringen lover igjen en egen handlingsplan for biogass, men tidfester ikke når den kommer. Handlingsplanen skal gjøre biogassen sin rolle i lavutslippssamfunnet mer forutsigbart. Regjeringen sier også at de vil vurdere et omsetningskrav for biogass i innenriks skipsfart og at "nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass". Distributører av biogass har også bedt om fritak eller overgangsordning for veibruksavgift for naturgass som brukes til å overholde leveringsforpliktelse av biogass. Dette etterkommes ikke, med begrunnelse i at avgiften på naturgass trappes opp over tid, hvilket anses å være en overgangsordning i seg selv.

Fortsatt støtte til CCS

Regjeringen viderefører bevilgningene til prosjektene for fangst og lagring av CO2 og setter av 215 MNOK i budsjettet. Den endelige investeringsbeslutningen er planlagt tatt i 2020, men regjeringen beskriver tidsskjemaet som stramt og åpner for at beslutningen ikke kommer før i 2021.

Handlingsplan for offentlige innkjøp

Difi får 5 MNOK for å styrke arbeidet med klima- og miljøvennlige innkjøp og grønn innovasjon.


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter