EU ønsker mer fokus på avfallsreduksjon

Vanskelig å nå 2030-målene uten at mengde avfall som genereres går ned.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. mai 2022

Det er konklusjonen i en orientering European Envirommental Agency, EEA, publiserte i slutten av april.

Klimamålene EU har satt sier at innen 2030 skal mengden kommunalt avfall som ikke ombrukes eller gjenvinnes halveres. Samtidig har alle medlemsland forpliktet seg til å ombruke eller gjenvinne 60 prosent av kommunalt avfall innen 2030.

De siste fem årene har mengden kommunalt restavfall i EU stabilisert seg på rundt 113 millioner tonn årlig, selv om graden av resirkulering har økt. Det betyr at mengden kommunalt restavfall de facto øker i EU.

Skal målet om en halvering innen 2030 nås, vil denne mengden måtte gå ned med 56.5 millioner tonn. Selv om alle EU-land når målet de har forpliktet seg til om å ombruke/gjenvinne 60 prosent av avfallet innen 2030, indikerer trenden at kommunalt avfall vil øke til totalt 80 millioner tonn, 23,5 tonn mer enn målsettingen.

Fra 43 til 72 prosents resirkuleringsgrad

Hvis mengden kommunalt avfall fortsetter å øke, vil minst 72 prosent av avfallet måtte ombrukes eller gjenvinnes om EU-målet om en halvering av kommunalt restavfall skal nås. Dette er en langt større andel enn i dag, hvor den ligger på 43 prosent.

Å klare å ombruke/gjenvinne 72 prosent vil kreve store endringer i innsamling av avfall, der langt mer må utsorteres hos forbruker, og langt mer avansert teknologi og infrastruktur. Dette vil kreve store investeringer.

Derfor mener EU-kommisjonen at det blir en viktig prioritet å forebygge generering av avfall som er vanskelig eller umulig å ombruke og gjenvinne.

Alternativene for å klare å nå 2030-målet er at mengden avfall EU genererer reduseres med en tredjedel, eller en kombinasjon av avfallsreduksjon og økning i andel som blir ombrukt/gjenvunnet.

Krever store tiltak

Å redusere mengden avfall som genereres, spesielt ikke-resirkulerbart avfall, vil være det beste for miljøet, sier EU-kommisjonen. Reduksjonen som trengs vil imidlertid kreve svært ambisiøse tiltak både på EU-nivå og i hvert enkelt medlemsland, for eksempel ved å forlenge produkters levetid, og innføre virkemidler som støtter opp om ombruk.

Les EEAs orientering her

Klimamål og avfall i EU

Kommunalt avfall utgjør 27 prosent av alt avfall som produseres i EU*.

EU karakteriserer både husholdningsavfall og avfall som ligner på husholdningsavfall som kommunalt avfall. Herunder altså avfall fra f.eks. restaurantbransjen, skoler, sykehus, kontorer etc.

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi har som et absolutt mål at innen 2030 skal mengden kommunalt avfall som ikke ombrukes eller gjenvinnes halveres. Samtidig har alle medlemsland forpliktet seg til å ombruke eller gjenvinne 60 prosent av kommunalt avfall innen 2030.

*mineralsk avfall (stein, grus, betong etc.) ikke medregnet

Relaterte artikler

Se flere nyheter