Her er finalistene til Innovasjonsprisen 2022

Miljø Norge, Oceanize og Lindums FoU-avdeling er valgt ut som finalister til prisen, som deles ut på Årskonferansen i september.

Av: Stine Thorp | Publisert: 3. august 2022

De tre var blant ni virksomheter som ble nominert til Avfall Norges innovasjonspris i år.

De nominerte var ifølge juryen alle sterke kandidater som representerer ulike deler av bransjen og et bredt spekter av løsninger. Juryen mener dette viser at det skjer innovasjon innen mange felt i vår bransje, og synes det var en utfordrende og spennende jobb å velge ut tre finalister.

Til slutt falt valget på Miljø Norge, Oceanize og Lindums FoU-avdeling, som på hver sin måte er sterke bidrag til en sirkulær fremtid.

Innovasjonsprisen deles ut på Årskonferansens første dag, nærmere bestemt under minglemiddagen tirsdag 6. september.

Juryens vurdering av Miljø Norge


Miljø Norge AS er nominert for deres sirkulære forretningsmodell for brannslukkere.

Miljø Norge er et nyetablert industriselskap med en målsetning om å ombruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. De ombruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. Deres første sirkulære produkt er brannslukkere. Selskapet har designet en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Miljøbesparelsene ved en gjenbrukt brannslukker er 38 kg CO2. Ganges dette med Norges årlige import på 700 000 brannslukkere utgjør det 27 000 tonn CO2, noe som tilsvarer utslipp fra 20 000 biler med gjennomsnittlig kjørelengde på 12 000 km.

Juryen har lagt vekt Miljø Norge tar tak i en produktgruppe som det til nå ikke har eksistert en ombruksløsning for. Mengden brannslukkingsapparater er stor nok til at både klima- og ressurseffektiviseringsgevinsten er betydelig, i tillegg er den kvantifisert. Juryen har også lagt vekt på at store aktører som Norsk Brannvern, JM Norge og Jernia har funnet det interessant å inngå avtaler med Miljø Norge og at ombrukte brannslukkingsapparater finnes i butikkhyllene til vanlige forbrukere. Juryen mener at dette bidrar til å øke kommunikasjonspotensialet løsningen representerer for sirkulære verdikjeder.

Juryens vurdering av Oceanize


Oceanize AS er nominert for materialgjenvinning av plastavfall fra havbruket.

Oceanize har gjennom egen forskning og utvikling samt gjennom aktiv samhandling med forskningsaktører som Sintef, Norner og NTNU rustet det norske havbruket for å håndtere sitt eget plastavfall. Resultatet er at selskapet i dag gjenvinner inntil 3500 tonn plast som etableres i sirkulære verdikjeder. I løpet av 2022 økes kapabel gjenvinningsmasse til 7500 tonn gjennom egenutviklede prosesser. Selskapet gjenvinner alt fra rør til tauverk, gjør tester på sluttproduktet gjennom eget laboratorium og kan tilsette blant annet antioksidanter for å gi den resirkulerte plasten økt levetid og kvalitet. Oceanize er rigget for å hente utrangerte havbruksanlegg rett fra havet og produsere et plastgranulat som blant annet, gjennom et samarbeidsprosjekt med aktører i verdikjeden, skal bli et nytt havbruksanlegg.

Prosjektet til Oceanize tar for seg plast fra en stor næring i Norge, nemlig havbruk. Juryen vektlegger viktigheten av koblingen mellom havbruksnæringen og vår bransje og trekker frem både ressursgenvinsten og symboleffekten ved å etablere et lukket kretsløp for plastavfall.. Det er både riktig og viktig for Norge som nasjon at det drives innovasjonsarbeid på området og Oceanize AS bidrar til en sirkulær verdikjede som bygger på samarbeid mellom ulike aktører og har et betydelig verdiskapingspotensial.

Juryens vurdering av Lindums FoU-avdeling


Lindums FoU-avdeling er nominert for Klimakinderegget.

Lindums forskningsavdeling har over flere år jobbet med å studere ulike bruksområder for biokull, og hvilke avfallsressurser som er best egnet for å lage det. Ved hjelp av pyrolyseteknologi og to testanlegg i Drammen har teamet dypdykket ned i de sorte, porøse kullklumpene for å se nærmere på hvordan de kan utnytte egenskapene på best mulig måte. De foreløpige resultatene er svært lovende for den sirkulære økonomien.

Klimakinderegget kan håndtere problemavfall som returtrevirke, slam, hage- og parkavfall og gjøre det om til biokull, bioenergi og samtidig redusere klimagassutslipp. Biokullet er en god kandidat for karbonfangst, og kan også brukes som jordforbedring i landbruket. Det er også forsket på biokullets renseegenskaper, og Lindums FoU-team ser nå nærmere på hvilke forurensninger i jord, luft og vann det renser best.

Pyrolysert returtrevirke er svært godt egnet som biokarbon – en erstatning for fossilt karbon som brukes som reduksjonsmiddel i den metallurgiske industrien. Denne modellen skal Lindum realisere gjennom et samarbeid med Vow Green Metals og deres fabrikk på Follum.

Juryen har vurdert at Lindums FoU-avdeling ligger helt i front når det gjelder forskning på produksjon og bruk av biokull i Norge. Prosjektet Klimakinderegget representerer et stort potensial for klimakutt gjennom sirkulære bioøkonomi ved å kunne behandle store avfallsstrømmer som slam, returtrevirke og hage/parkavfall. Prosjektet har også et stort verdiskapingsprotensial og kan bidra til betydelig utviklingsløft for bransjen. I tillegg er Klimakinderegget en løsning for avfallsbesittere i ulike bransjer og knytter ulike aktører i verdikjeden sammen til en velfungerende sirkulær økonomi. Kort sagt et eksempel til etterfølgelse!

Innovasjonsprisen er én av totalt tre bransjepriser som deles ut under Årskonferansen. De to andre er Gründerprisen og Kommunikasjonsprisen.

I fjor var det Asker kommune som vant Innovasjonsprisen for et ombruksposjekt for møbler og inventar ifm. at Asker, Røyken og Hurum kommune slo seg sammen. Les mer om prosjektet og juryens begrunnelse her.