Arskonferansen 2024 banner mobile

FN-rapport varsler eksplosjon i avfallsmengder

"UNEP Global Waste Management Outlook 2024" forespeiler en økning i globale avfallsmengder på 60 prosent fra 2023 til 2050. Det gir store kostnader for verdenssamfunnet.

Av: Stine Thorp | Publisert: 4. mars 2024

Rapporten er utarbeidet av International Solid Waste Association, ISWA, på oppdrag for FNs miljøforsamling, UNEP. Den ble presentert under miljøforsamlingens sjette møte i Nairobi i slutten av februar 2024.

Rapporten forespeiler en vekst i globale avfallsmengder, fra,2,3 milliarder tonn i 2023 til 3,8 milliarder tonn i 2050. Kostnadene dette påfører verdenssamfunnet i form av både direktekostnader for avfallshåndtering, men også for forurensning, helse og klimautslipp, vil øke fra 361 milliarder dollar i 2020 til 640,3 milliarder dollar i 2050. Det er verdt å merke seg at disse tallene ikke omfatter industriavfall.

Rapporten etterlyser handling, og presenterer to ulike scenarioer, hvorav det ene, der vi får skikkelig avfallshåndtering i alle land, kan redusere kostnadene til 270,2 milliarder dollar, mens en omstilling til en global sirkulærøkonomi, der vi gjenbruker og resirkulerer mest mulig, vil kunne gi en fortjeneste på 108,5 milliarder dollar i 2050. Se rapporten vedlagt nederst i saken.

Inger Andersen, leder for FNs miljøprogram (UNEP), kommenterte rapporten slik:

- Avfallsmengder er sterkt knyttet til BNP, og mange hurtigvoksende økonomier sliter under byrden av rask avfallsvekst. Denne rapporten identifiserer tiltak og understreker den avgjørende rollen beslutningstakere i offentlig og privat sektor har, og kan støtte regjeringer i arbeidet med å skape mer bærekraftige samfunn og sikre en levelig planet for kommende generasjoner.

- En sterk advarsel

- Dette er en svært viktig rapport som vi håper setter tonen for videre arbeid både i FNs miljøprogram og i medlemslandene. Om vi ikke tar tak i det globale avfallsproblemet vil det få store konsekvenser. Rapporten er en sterk advarsel om at det lineærøkonomiske systemet ikke er bærekraftig, sier Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge og styremedlem i ISWA.

- En ressurseffektiv global økonomi som baserer seg på sirkulære løsninger og en helhetlig avfallshåndtering vil redusere naturinngrep og utslipp betydelig, sier Strand.

Norske løsninger kan bidra

Mandag 18. mars arrangerer Avfall Norge et seminar som omhandler den globale ressurskrisen, og gjennomgår både "UNEP Global Waste Outlook 2024"-rapporten, og FNs ressurspanels rapport "Global Resources Outlook 2024". Ressurspanelets rapport omhandler tilgangen til og bruk av ressurser og ble også presentert på FNs miljøforsamlings møte. Rapporten konkluderer med at uttak av allerede hardt pressede naturressurser vil øke med 60 prosent innen 2060, sammenlignet med 2020-nivå. Se rapporten vedlagt nederst i saken

Webinaret er rettet mot alle som er opptatt av bærekraft og internasjonalt arbeid, spesielt ressursfordelingen og avfallsproblematikken, og også mot de av våre medlemmer som ønsker oppdatert kunnskap om globale trender i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

- Norge ligger langt fremme når det kommer til avfallshåndtering. CLOCC er et eksempel på hvordan vår kompetanse kan bidra til å løse avfallsutfordringer globalt i tett samarbeid med lokale myndigheter, virksomheter og andre interessenter, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

CLOCC er Avfall Norges bistandsprogram, finansiert av Norad, og har pt. prosjekter i både Indonesia og India. CLOCC og jobber med å utvikle planer for avfallshåndtering i samarbeid med lokale myndigheter. Les mer om CLOCC her.

- Nå er global avfallshåndtering satt på agendaen hos FN, og da mener vi at Norge må melde seg på. Behovet og markedet er stort. Vi har kunnskap, teknologi og løsninger verden trenger. Det norske virkemiddelapparatet har gjennom for eksempel Innovasjon Norge og Eksfin ulike tilbud til norske virksomheter som ønsker å satse internasjonalt, sier Måge.

Under webinaret presenteres også muligheten for å delta i et internasjonalt nettverk for medlemmer som jobber med, eller er interessert i, eksport av teknologi, løsninger og kompetanse, og ønsker samarbeid med andre aktører i bransjen.

Avfall Norge jobber også sammen med Innovasjon Norge med å tilrettelegge for en "Team Norway" studietur til Sør-Afrika i september, ifm. ISWA World Congress i Cape Town 15.-18. september. Hensikten med studieturen er å bli kjent med mulighetene for norske virksomheter i Sør-Afrika i takt med det som skjer innen sirkulærøkonomi og nye reguleringer, for eksempel forbud om deponering av organisk avfall i Western Cape. Studieturen er tenkt åpen også for NGO'er og ressurspersoner fra virkemiddelapparatet, kommuner, kommunale avfallsselskap og universiteter.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262