Laveste gjenvinning siden 2005

Gjenvinningen av ordinært avfall falt til 74 prosent i 2016. Avfall Norge mener SSB feiltolker statistikken.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 30. mai 2018 | Fagområde: Materialgjenvinning

Vi gjenvinner stadig mindre

Statistisk Sentralbyrå lanserte torsdag 24. mai nytt avfallsregnskap for Norge. Regnskapet viser laveste gjenvinning siden 2005 samtidig som vi ser en økning i avfallsmengdene fra 2009.

Mengdene avfall til både materialgjenvinning og energigjenvinning har vært mer eller mindre stabile fra 2015 til 2016, mens den totalt avfallsmengden har økt. Dette er en trend som vi har sett fra tidligere år. Norge har fremdeles en utfordring knyttet til å skille den økonomiske veksten fra veksten i avfallsmengder.

aKHZLxjXu4seLvDIcfVcBcgRogHAvvHRpANDg-EL6gzSgD_PgqqjDSlHh8F-i5agL2JSs29qw1mRPWYqp-bsbDcK-mAezSRLDEvjPNQvLgqTPKd7ln2a9iJN1I6mMvngz6gXCDyg

Forklaring av begreper

Materialgjenvinning:
Utnyttelse av avfallet, slik at materialet beholdes helt eller delvis. Et eksempel er produksjon av råvarepapir fra innsamlet returpapir.

Energigjenvinning:  
Brenning av avfall der energien er blitt utnyttet, f.eks. til fjernvarme. Dersom avfall erstatter annet brensel til bruk i produksjon eller oppvarming ved bedriften, regnes det som energiutnyttet.

Gjenvinning:
Gjenvinning er summen av materialgjenvinning og energigjenvinning, samt forberedelse til ombruk.

SSBs statistikk er ikke i tråd med definisjonen

Av det som går til energigjenvinning (avfallsforbrenning med energiutnyttelse) oppgir SSB  kun den andelen energi som blir benyttet/solgt som gjenvunnet.

- Dette er i strid med gjeldende EU-regelverk og den nye definisjonen i Forurensningsloven, sier fagsjef Henrik Lystad.

I SSBs statistikk over gjenvinning inngår av det som forbrennes kun en andel tilsvarende energiutnyttelsesgraden til norske anlegg.

- Det riktige vil være å definere alt avfall som går til energigjenvinning i anlegg som tilfredsstiller EUs krav til energiutnyttelse som gjenvinning, sier Lystad

Avfall Norge vil bedre avfallsstatistikken

Avfall Norge jobber aktivt med prosjekter knyttet til avfallsstatistikk, forslag og metoder.

Kommuner og næringsliv står overfor en ny situasjon med meget ambisiøse mål for materialgjenvinning.

Stortingets Energi- og miljøkomite vedtok i mars 2018 at det skal utredes forbedringer av avfallsstatistikk. I disse i disse dager går derfor Avfall Norge i gang med et tett samarbeid med Statistisk Sentralbyrå, Miljødirektoratet. 

Les mer om prosjektet


Mer næringsavfall og betong

Avfall Norge ser videre at det er et stort potensial for økt utsortering av betong og tegl. En årsak til at det er økte mengdene betong og tegl til deponi, kan være at det er endret praksis fra å bruke denne fraksjonen som fyll- og dekkmasser til å legge direkte på deponi. Dette viser seg som et negativt utslag på gjenvinningsprosenten.

- Avfall Norge har etterlyst klare regler for disponering av betong og tegl. Den kommende betongforskriften som er på høring bør bidra til dette, forteller Henrik Lystad.

Bygge- og anleggsnæringen har siden 2014 seilt opp som den næringen som produserer mest avfall. Også i 2016 hadde de de største avfallsmengdene, etterfulgt av private husholdninger og de tjenesteytende næringene med henholdsvis 25, 21 og 20 prosent av avfallsmengdene.

Fortsatt fokus på kildesortering

Det er viktig å videre ha fokus på kildesortering da det kan forventes at en kommende krav til utsortering av plast og matavfall til næringsavfall slik vi er kjent med i husholdningen. Dette kan bidra til å øke materialgjenvinning fra denne typen avfall.

FnuED9v4heMgYBMdNUrA5UW1YF-nupDutegAerN16KepdyO0K0gEctwLnffOPmQV0YjWOtfgqI0vGWkQ-wTtRTQaKlTcrGg64v_YL-bcAaAuyPLPYpmr7RdBamUI9CJSY3_6712i

Vil du bidra til bedre rapportering og avfallsstatistikk?

Avfall Norge inviterer til workshop 20. juni der bransjen samles for å diskutere og se på muligheter for forbedringer. Sammen kan bransjen bidra til bedre og mer sannferdig avfallsstatistikk.

MELD DEG PÅ HER

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter