Arskonferansen 2024 banner mobile

Myndighetene bruker ikke innkjøpsmakten godt nok

Det konkluderer Riksrevisjonen med etter en gjennomgang av grønne offentlige anskaffelser.

Av: Avfall Norge | Publisert: 4. februar 2022

Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål. Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok.

Dette er et velkjent tema i bransjen og et forhold som er påpekt fra både Avfall Norge og mange av våre medlemmer i ulike sammenhenger de siste årene. Bl.a. skrev E24 før jul om hvordan Statsbygg lyste ut anbud om avfallshåndteringen i Regjeringskvartalet uten å stille miljøkrav.

Vi er glade for at Riksrevisjonen har gjort denne gjennomgangen og håper kritikken vil bidra til fortgang i arbeidet med å få til flere grønne anskaffelser i praksis, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge. Det har vært mange fine ord og handlingsplaner, men alt for mange anbud som lyses ut med ingen eller alt for slappe miljøkrav, sier Lind.

Hovedkonklusjoner

Riksrevisjonens konklusjoner sammenfaller i stor grad med med det bransjen erfarer i praksis:

 • Offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis bidrar ikke i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.
 • Mange offentlige oppdragsgivere mangler en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser.
 • Det er utarbeidet et omfattende veiledningsmateriell om grønne offentlige anskaffelser, men det er behov for å gjøre det mer brukervennlig og kjent.
 • Det mangler statistikk og styringsinformasjon om status
  for grønne offentlige anskaffelser.
 • Arbeidet med grønne offentlige anskaffelser krever god koordinering mellom ansvarlige departementer
Riksrevisjonen forstår at det er krevende og tar tid å etablere datagrunnlag og statistikk om offentlige anskaffelser generelt og grønne anskaffelser spesielt. Vi finner det likevel kritikkverdig at dette ikke har vært utviklet når behovet har vært kjent i mange år.
Riksrevisjonens rapport

Fakta om offentlige innkjøp og undersøkelsen

 • Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nesten 600 milliarder kroner i året.
 • Klimabelastningen utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017.
 • I ny lov om offentlige anskaffelser fra 2017 ble kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet.
 • Regjeringen lanserte 9. september 2021 en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
 • Grønne offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.
 • Riksrevisjonen har undersøkt hvordan offentlige oppdragsgivere innretter anskaffelsene sine slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter