Ny bransjenorm for klimarapportering av biogass

13. juni lanserte Avfall Norge på vegne av biogassbransjen en ny bransjenorm hos Miljødirektoratet. Formålet er å dokumentere produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass.

Av: Avfall Norge | Publisert: 21. juni 2019

Norges utslipp øker

Norske utslipp økte med 0,4% i 2018 og en av årsakene er reduksjon i bruk av biodrivstoff. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen etterlyser mer av det “gode biodrivstoffet”. Flere ser at biogass kan være en løsning for å redusere klimautslipp og bidra til å nå målene i den sirkulære økonomien. Biogassens høye klimanytte skal nå dokumenteres gjennom en bransjenorm.

Biogass fra avfall gir dobbel klimanytte og høy verdiskaping i flere sektorer. De siste 10 årene er det bygd mange nye avanserte anlegg. Biogass til transport produseres nå på 14 store anlegg rundt i landet, og flere er på gang.

Initiativ fra Avfall Norge

I februar 2018 tok Avfall Norge i samarbeid med Bondelaget, Norsk Vann, Norsk Gassforum og Energigass Norge et initiativ ovenfor KLD til å etablere en bransjenorm for dokumentasjon av produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass.

Under behandlingen av klimastrategien 3. mai 2018, fattet Stortingets følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for biogass for å dokumentere klimanytten av norsk biogass og til bruk for myndighetene i rapporteringen av biodrivstoff.»

På denne bakgrunn har Klima- og miljødepartementet (KLD) i tildelingsbrevet for 2019 gitt Miljødirektoratet oppdrag å gå i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av en slik bransjenorm. Hensikten er å tydeliggjøre bærekraften i norsk biogass basert på en transparent og akseptert beregning av reell klimanytte. Arbeidet med å utvikle bransjenormen ble igangsatt allerede i oktober 2018, finansiert av Avfall Norges medlemmer og Biogass Oslofjord. Oppdraget ble gitt til Carbon Limits som har utviklet modellen basert på EUs bærekraftkriterier (REDII).

Avfall Norge har hatt et godt samarbeid med Miljødirektoratet i denne prosessen, og vi vil sammen følge opp implementering og videre arbeide med normen.

Biogass - sirkulær bioøkonomi med høy verdiskaping

Norge har betydelige mengder organisk avfall fra det urbane rom (matavfall, avløpsslam), havbruk, skogbruk, industri og landbruk. Bransjen ser et potensiale for mer enn en 10-dobling av dagens produksjon fra norsk avfall alene.

Stortinget besluttet i 2018 at det skal lages en strategi for sirkulær økonomi, og dagens regjering har i sin plattform sagt at Norge skal “være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre” (Granavolden 17.1.19). Sirkulær bioøkonomi handler om å utnytte organiske ressurser i et kretsløp med minst mulig tap. Det kan skapes 20.000 nye og varige jobber i verdikjeden for biogass, dersom Norge satser.

Fakta om biogass

  • Norge har 14, snart 15 anlegg som produserer avansert bærekraftig biogass fra avfall til transportmarkedet.
  • Årlig produksjon er ca 600 GWh, med potensial for mer enn 10-dobling.
  • De siste 10 år er det investert 5 - 7 milliarder kroner i utvikling og oppbyggingen av infrastruktur for produksjon, distribusjon og bruk.
  • Sirkulær økonomi i praksis: Ressursene i organisk avfall og gjødsel blir i et biogassanlegg utnyttet til energi OG biogjødsel med resirkulering av næringsstoffene til ny matproduksjon.
  • Avfall Norge anslår at det kan skapes 20.000 nye og varige jobber i verdikjeden for biogass, dersom Norge satser.
  • Kollektiv (buss) og renovasjonsmarkedene er de største markedene for biogass som drivstoff.
  • Biokraft og Hurtigrutens nylige inngåtte samarbeid er en viktig nyhet som viser mulighetene for biogass i maritim sektor.
  • I transportsektoren ser vi aktører som TINE som gir “full gass” på kumøkk for tunge kjøretøy.
  • Les mer om biogassens doble klimanytte.


For tilgang til bransjenormen, ta kontakt med Avfall Norge v/ Jens Måge.

Video-strømmingen fra lanseringen kan sees her

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter