Ny lovendring om avfallsfasens opphør

Se de fem betingelsene som definerer når avfall ikke lenger regnes som avfall.

Av: Stine Thorp | Publisert: 20. juni 2022
Illustrasjonsfoto: Unsplash


Forurensningsloven § 27 tredje ledd setter betingelser for avfallsfasens opphør, dvs. hva som må til for at løsøregjenstander og stoffer som er blitt avfall, kan opphøre å være avfall.

Nå har det blitt gjort endringer som bringer forurensningsloven i samsvar med betingelsene for avfallsfasens opphør i avfallsrammedirektivet artikkel 6. Loven trådte i kraft 17. juni 2022.

Følgende fem betingelser er nå gjeldende:

Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, skal regnes for å ha opphørt å være avfall når de

  1. har gjennomgått gjenvinning
  2. skal brukes til bestemte formål
  3. kan omsettes i et marked eller er gjenstand for etterspørsel
  4. innfrir de tekniske kravene som følger av de aktuelle bruksområdene og eventuelle produktkrav og -standarder, og
  5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt brukt.

Forurensningsmyndigheten kan bestemme ved enkeltvedtak om avfall har opphørt å være avfall etter første punktum.

Se flere detaljer om lovendringen her.

Relaterte artikler

Se flere nyheter