Råd til bransjen om corona-viruset

Her har vi samlet ulike informasjon og veiledninger med tanke på håndtering av Covid19.

Av: Avfall Norge | Publisert: 2. april 2020

Nytt fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har etablert en nettside der de samler all sin informasjon knyttet til korona-situasjonen. Der er det også link til en nyopprettet mailadresse til direktoratet om korona-spørsmål.

1. april ble det innført to forskrifter om midlertidig utvidete rammer for mellomlagring av avfall, en for farlig avfall og en for ordinært avfall. Du kan lese mer om dette her. Unntakene gjelder kun for en begrenset periode. Utvidet lagringsmengde gjelder fram til 1. september 2020, og skal fra denne dato være tilbake til normalt nivå. Perioden kan bli forlenget av myndighetene dersom det er behov. Årlig mottaksgrense vil gjelde ut 2020. Du finner forskriftene nederst på siden.

26. mars har Miljødirektoratet oppdatert siden sin med info ang. gjenvinningstasjoner og eksport/import, herunder info om "Green lanes" i EU.

25. mars har Miljødiretoratet sendt utkast til hasteforskrifter om midlertidig utvidelse av rammer for mottak og lagring til organisasjonene i bransjen. Avfall Norge kommenterte på utkastene 26. mars og forventer at endelig versjon kunngjøres snarlig.

20. mars ble Miljødirektoratets nettside oppdatert med ny informasjon knyttet til eksport og import av avfall.

19. mars sendte Miljødiretoratet ut en pressemelding om situasjonen på gjenvinningsstasjonene. Her oppfordres befolkningen om å ikke overbelaste gjenvinningsstasjonene. Samtidig anmodes kommunene om å opprettholde et tilbud til befolkningen. Det opplyses også om at man kan leie containere privat.

Det ble avholdet et kort informasjonsmøte mellom Miljødirektoratet og organisasjonene i bransjen den 17/3. Her fikk vi bl.a. følgende informasjon:

  • Det finnes ingen kapasitet hos myndighetene til å godkjenne eller "stemple" dokumentasjon på ansatte er i samfunnskritisk funksjon. Vi henviser til avsnittet under for våre anbefalinger knyttet til dette temaet.
  • Det jobbes med å innføre tiltak som gir anledning til økt lagring av avfall, enten gjennom egen hasteforskrift eller som delegert myndighet til Fylkesmennene. Bransjens anbefaling var en landsdekkende forskrift, slik at vi får samme regler samtidig i hele landet.
  • I samarbeid med andre etater jobbes det med lempninger i adgangen til å endre transportører og grenseovergang ved eksport av avfall

Dersom det oppstår akutte eller kritiske situasjoner ber Miljødirektoratet oss ta kontakt, men gjerne via organisasjonene for å begrense antallet henvendelser. Avfall Norge bistår selvfølgelig med dette.

Avfall og smittefare

Her er noen relevante linker angående avfall og smittefare:

Folkehelseinstituttet: Avfall fra helseinstitusjoner

Arbeidstilsynet: Biologiske faktorer

Hvordan forebygge smitte?

Oppdatert informasjon om hvordan man forebygger smitte genrelt finner du hos Folkehelseinstituttet.

KS bedrift har samlet tips og hvordan man unngår smitte blant renovatører

Personlig verneutstyr, arbeidsklær og garderober

Avfall Norge ber våre medlemmer legge et føre-var prinsipp til grunn for vurdering av både personlig verneutstyr iht Arbeidsmiljøloven §3-2 og arbeidsklær iht Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6. Mens personlig verneutstyr skal beskytte de ansatte mot smitte, skal egne arbeidsklær hindre smittespredning også ut fra arbeidsplassen. Renovasjon er av Arbeidstilsynet definert som risikoutsatt arbeid med krav til arbeidstøy. Det bør gjennomføres strenge hygienetiltak knyttet til bruk av garderober, dusjing og vask av arbeidstøy.

Håndtering av munnbind og avfall fra helseinstitusjoner etc

Avfall Norge har vært i dialog med Folkehelseinstituttet angående avfallshåndtering knyttet til avfall fra helseinstitusjoner, fra personer i hjemmekarantene og hoteller/skip o.l. som settes i karantene. Seksjon for resistens- og infeksjonsovervåking har så lang sagt om at "man ikke skal avvike fra generelle rutiner for håndtering av avfall". Kort oppsummert innebærer rådene at avfall som ikke uansett ville regnes som smittefarlig, håndteres som restavfall.

Dette er seksjonens konkrete anbefalinger knyttet til de tre områdene Avfall Norge har bedt om klargjøring på:

1. Avfall fra helseinstitusjoner

Anbefalingen til avfallshåndtering i helseinstitusjoner er at så lenge beskyttelsesutstyr ikke er direkte forurenset med organisk materiale, eller kommer fra luftsmitteisolat på sykehus, kan det kastes i vanlig restavfall. Det henvises videre til FHI sine råd til primærhelsetjenesten, hvor det står at "Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall" Sykehus skal følge lokale rutiner i henhold til smitteregime.

2. Avfall fra personer i hjemmekarante

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene.

3. Avfall fra hoteller/skip o.l. som settes i karantene

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra isolerte enheter som dette.

Slambehandling

Informasjon knyttet til slambehandling finnes Norsk Vann.

Import av varer og mottak av pakker fra Kina

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.

Regler for sykemelding etc

Oppdatert informasjon sykemeldinger etc finner du hos Nav.

Handlingsrom i anskaffelseregelverket

I en krisesituasjon kan det oppstå situasjoner der det er behov for å avvike fra de normale anbudsprosedyrene. bl.a. av tidshensyn. Avfall Norge har ikke gjort egne juridiske vurderinger rundt dette, men henviser til avfallsbransjen.no sin artikkel om mulighetene for unntak i anskaffelsesprosedyrene og lignende artikkel hos KS Bedrift. Vi anbefaler våre medlemmer å uansett gjøre selvstendige juridiske vurderinger før man avviker fra de normale prosedyrene, men det er altså et handlingsrom her som kan undersøkes ved behov.

Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon

I følge Miljødirektoratet finnes det ingen kapasitet hos myndighetene til å godkjenne eller "stemple" dokumentasjon på ansatte er i samfunnskritisk funksjon. Virksomhetene må derfor gjøre gode vurderinger selv- Her er Avfall Norges anbefalinger knyttet til vurderinger av samfunnskritiske funksjoner:

  1. Miljødirektoratet tolkning av samfunnskritiske funksjoner i vår sektor bør legges til grunn for alle vurderinger. Dersom dere mener oversikten er mangelfull, ber vi om at dere tar kontakt med oss, så videreformidler vi dette til Miljødirektoratet fortløpende.
  2. Regjeringen har 16. mars publisert en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Her er funksjonene som listet opp av Miljødirektoratet (se over) spredt under Redningstjeneste (kjemikalier, farlig avfall, farlig gods, storulykkeberedskap), Natur og miljø (forurensningsberedskap, Forsyningssikkerhet (drivstoffleveranser) og Renovasjon og håndtering av farlig avfall). Avfall Norge vurderer at Miljødirektoratets og Regjeringens liste for alle praktiske formål tilsvarer hverandre.
  3. Alle virksomheter må gjøre spesifikke risikovurderinger for å dokumentere hvilke funksjoner som kan ansees som samfunnskritiske. Vi anbefaler alle våre medlemmer å dokumentere alle risikovurderinger skriftlig og oppdatere disse fortløpende.
  4. Lista for hvilke funksjoner som ansees for samfunnskritiske skal ligge høyt, slik at man unngår å undergrave de omfattende, smittebegrensende tiltakene som nå er innført i landet.
  5. Det må tas hensyn til at avfallsmengdene blir fallende fra de delene av samfunnet som nå er satt ut av drift.
  6. Vi understreker at leverandører som er kritiske for å utføre de samfunnskritiske funksjonene omfattes også. Vi anbefaler våre medlemmer å dokumentere skriftlig hvilke leverandører dette er vurdert å være.

Rett til barnehage- og skoleplass

Avfall Norges henviser her til avsnittet "Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon"

Nederst på siden finner dere en mal for bekreftelse på at en ansatt er i samfunnskritisk funksjon. Malen kan benyttes fritt.

Stenge avfallsmottak?

19. mars sendte Miljødiretoratet ut en pressemelding om situasjonen på gjenvinningsstasjonene. Her anmodes bl.a. kommunene om å opprettholde et tilbud til befolkningen. Avfall Norge erfarer også en gryende bekymring om økt dumping av avfall som et resultat av redusert mottakskapasitet for befolkningen.

Avfall Norge ber medlemmene om å veie behovene for å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak mot behovet for å opprettholde et tilbud til befolkningen. Bortfall av tilbud på gjenvinningsstasjonenen kan medføre en forskyving av avfallmengdene til de ordinære henteordningene. Disse hensynene må derfor veies mot hverandre.

Samtidig er myndighetene opptatt av å opprettholde økonomisk aktivitet som ikke medfører fare for smittespredning. Privat leie av containere hjemme er en slik aktivitet, som også bidrar til å avlaste gjenvinningsstasjonene. Dette er også omtalt i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Vi anbefaler uansett våre medlemmer å gjøre skriftlige risikovurderinger som dokumenterer og begrunner hvilke tiltak som gjennomføres. Vi oppfordrer og til aktiv kommunikasjon med befolkningen og berørte kunder. Det må også tilrettelegges for beredskapskapasitet i påkommende tilfeller.

Risikovurderinger

Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre sine egne risikovurderinger både til smittefare blant egne ansatte og behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Mht. til smittefare blant egne ansatte henviser vi til de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Mht behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling ber vi om at det spesielt vurderes tiltak for å begrense smittefaren blant renovatører og driftsoperatører.Avfall Norge ber våre medlemsbedrifter følge alle råd og krav fra Helsedirektoratet, Folkehelseinsituttet og UD samt fra lokale myndigheter.

Vi ber alle våre medlemmer gjennomføre grundige risikovurderinger og følge nøye med på alle krav, råd og anbefalinger. Vi ber også våre medlemsbedrifter legge et føre var prinsipp til grunn ved alle vurderinger.

Relaterte artikler

Se flere nyheter