Biogassproduksjon kan kutte Norges klimagassutslipp med 6,1 prosent

Karbonfangst ved biogassanlegg kan bidra til betydelige klimagasskutt.

Av: Stine Thorp | Publisert: 8. november 2022

Det kommer frem i rapporten ‘Norsk biogassproduksjons samlede potensiale for klimakutt’, som er skrevet av Ella Johanne Devold, John Olav Skjønsberg og Sunna Maria Kristina Simma.

De tre var i sommer interns hos Avfall Norge gjennom kompetanseprogrammet REdu. Rapporten er én del av deres prosjektarbeid i løpet av internshipet.

Biogass er et fornybart og bærekraftig alternativ til fossil energi som kutter utslipp av den svært potente klimagassen metan, mens biogjødsel erstatter fossil kunstgjødsel og har positiv effekt på karbonlagring i jord. Men biogassproduksjon har også potensiale til å fange, lagre og utnytte CO2, såkalt CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage).

Biogass produseres bærekraftig fra avfall som slam, husdyrgjødsel og organisk avfall og utnyttes blant annet til nullutslipps transport.

Teknologien for karbonfangst eksisterer ved 16 biogassanlegg i Norge, men er en uutnyttet ressurs på grunn av manglende insentiver. Ved å summere effekten av produksjon og bruk av biogass og biogjødsel med potensialet for karbonfangst, har Norge mulighet til å redusere sine årlige klimagassutslipp med 6,1 prosent.

- Vi vet at å utnytte bioavfall til biogass- og biogjødselproduksjon er et betydelig klimatiltak, men dette er er fort gjort å glemme når vi jobber med tiltak og utviklingsprosjekter. At norsk biogassproduksjon kan redusere våre totale klimagassutslipp med 6,1 prosent viser at dette er en viktig del av løsningen for å redusere utslipp og øke opptak av karbon, sier Tord PRL Araldsen, regional koordinator Biogass Oslofjo​rd.

- Midt i en klima-, energi- og gjødselkrise viser denne rapporten at biogassproduksjon også kan bli et av Norges viktigste klimatiltak, dersom politikerne satser og legger mer til rette med mål og virkemidler, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852