Regjeringen satser bredt på miljøforskning og teknologiutvikling

Regjeringens budsjettforslag viser en bred tilnærming til klima- og miljøutfordringene gjennom satsing på eksisterende og nye tiltak innen forskning, utvikling og innovasjon. Tiltak som skulle vise en kraftfull satsing på mer sirkulærøkonomi, savner vi derimot. Vi tar for oss noen av forslagene til regjeringen.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 7. oktober 2020

Grønn plattform

Regjeringen omstillingspakke “Grønn plattform” videreføres i 2021 med en bevilgning på 333 millioner kroner. Det 3 årige prosjektet som kom på plass i forbindelse med Covid19-tiltakene, skal bidra til fornying av næringslivet gjennom forskning og innovasjon. Ordningen administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA.

Sirkulærøkonomi

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak for en sirkulær økonomi med 40 millioner kroner. Midlene skal gå til tiltak som skal styrke en raskere omstilling til en mer grønn og sirkulær økonomi, en mer effektiv ressursutnyttelse, begrense negativ påvirkning på klima- og miljø og bidra til flere arbeidsplasser og bedret lønnsomhet i næringslivet.

Økt fornybarsatsing

Regjeringen har også bevilget nye 700 millioner kroner til til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi. Fra før har fondet fått vel 1,7 milliarder kroner overført.

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår en ramme for innovasjonslåneordningen på 2 milliarder kroner i 2021. Regjeringen foreslår også å videreføre låneordningen for investeringer i miljøvennlige skip i nærskipsfart og fiskefartøy, gjennom en øremerket ramme på 600 millioner kroner på toppen av innovasjonslåneordningen.

Avgift på forbrenning av avfall

Regjeringen inn for en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Avgiften vil ikke omfatte kvotepliktige forbrenningsanlegg. Regjeringen foreslår også fritak for utslipp av CO2 ved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom CO2 fanges og lagres (CCS).

Avfall Norge vil komme tilbake med flere kommentarer om dette budsjettforslaget senere.

CO2-fangstteknologi

Regjeringen foreslår som tidligere varslet å bevilge om 2,3 milliarder kroner i støtte til gjennomføring av et norsk demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering. Regjeringen foreslår at Norcem i Porsgrunn blir Norges første CO2-fangstprosjekt og deretter at Fortum Oslo Varme blir fangstprosjekt, under forutsetning av at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder.

Det er viktig å understreke at regjeringens budsjettforslag ikke er noe endelig, da de må søke samarbeid på stortinget for å få flertall på for neste års budsjett. Avfall Norge vil være aktive for å søke om å få tilpasset flere av forslagene i budsjettet til fordel for vår bransje.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter