Arskonferansen 2024 banner mobile

Her er finalistene til årets bransjepriser

På Årskonferansen 5.-7. september deler vi ut Innovasjonsprisen, Gründerprisen og Kommunikasjonsprisen. Nå har juryene bestemt hvem som er finalister.

Av: Stine Thorp | Publisert: 2. august 2023

Avfall Norges bransjepriser gis til personer eller virksomheter som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for å gjøre Norge mer sirkulært, og øke utnyttelsen og verdien av resirkulerte råvarer.

Les mer om prisene og kriteriene her

To ulike juryer har vurdert årets kandidater, og nå er tre finalister valgt ut til hver av prisene.

Innovasjonsprisen


Soil Steam International AS

Soil Steam International AS er nominert for sin jordrensemaskin, som er utviklet for avfallsbransjen og entreprenørbransjen. Maskinen bruker damp til å drepe ugressrester og frø, og behandlingen er kjemikaliefri. Maskinen er mobil og kan dermed plasseres på området med infisert jord eller underlag. Hvert år deponeres 500.000 tonn jord - med denne maskinen kan jorden i stedet gjenvinnes og brukes som matjord. Soil Steam har brukt fire år på å utvikle denne maskinen, i samarbeid med blant andre Lindum.

Juryen mener:

Soil Steams jordrensemaskin er innovativ og løfter kontaminert jord flere hakk opp i avfallshierarkiet, fra deponi til ny bruk. Prosjektet viser hvordan man kan bevege seg fra en lineær til en sirkulær løsning i praksis. I tillegg er det positivt at løsningen er mobil slik at man unngår transport av jord over lange avstander.

Zirq solutions

Zirq solutions er nominert for sin teknologi for dekontaminering og gjenvinning av medisinsk avfall. I dag blir kontaminert avfall fra helsesektoren enten forbrent eller deponert, og helsesektoren er blant de minst sirkulære og bærekraftige bransjene, der engangsbruk er normen. Zirq Solutions har utviklet en teknologi som dekontaminerer brukt medisinsk utstyr, for deretter å gjenvinne produktet og omdanne det til resirkulerte høykvalitetsråvarer. Løsningen har blitt testet og verifisert av eksterne forskningsmiljøer, og er en teknologi som ikke benytter kjemikalier, og hvor eneste innsatsfaktor er elektrisitet.

Siden oppstart årsskiftet 2021/2022 har mer enn 1000 tonn medisinsk avfall blitt gjenvunnet, og de har så langt oppnådd en materialgjenvinningsgrad på 67 prosent. Ved utgangen av 2023 vil Zirq Solutions kunne håndtere 5000 tonn medisinsk avfall per år. Målet er å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 85 prosent.

Zirq Solutions har inngått kontrakter for mottak, dekontaminering og gjenvinning av brukt medisinsk utstyr fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og England, og har i dag flere av de største legemiddelfirmaene i verden på kundelisten.

Juryen mener:

Zirq solution er et godt eksempel på et selskap som har tatt tak i et stort avfallsproblem uten tilfredsstillende løsninger. Ved hjelp av teknologien de har utviklet har de funnet en løsning som løfter medisinsk avfall fra deponering til materialgjenvinning i avfallspyramiden og reduserer avfallsmengder betraktelig. Zirq Solutions kan vise til gode resultater og flere samarbeidspartnere, både oppstrøms og nedstrøms. Potensialet for ekspansjon er stort. Dette er et viktig bidrag for å gjøre en svært lite bærekraftig bransje mer sirkulær.

Nofir

Nofir er nominert for et prosjekt som gjenbruker fiskenett til idrettsnett. I teorien er det mulig å bytte ut alle idrettsnett med nett fra fiskeri- og havbruksnæringen. Et anslagsvis mål i prosjektbeskrivelsen er å ha levert 300 idrettsnett med en snittvekt på 50 kilo innen våren 2024. Hittil har Nofir laget over 60 fotballnett, volleyballnett, håndballnett, tennisnett og containernett og de har også levert ballfangernett på over tusen kvadratmeter.

Den viktigste målgruppen er breddeidretten, som bruker store mengder idrettsnett. Med dette prosjektet gjør Nofir fiskerinæringens avfall om til en ressurs, noe som reduserer avfallsmengder fra næringen, og samtidig gir prosjektet idretten mulighet til å redusere sitt CO2-avtrykk ved at de ikke trenger kjøpe idrettsnett laget av jomfruelig plast.

Juryen mener:

Nofir tar med dette prosjektet tak i et stort problem; plastavfall fra havbruks- og fiskerinæringen. De har matchet en nærings problem med en annens behov. Dette er et godt eksempel på at noens avfall er andres gull. Løsning krever ikke store endringer av produktet og ligger dermed helt i toppen av avfallspyramiden. Nofir kan vise til resultater og har etablert kontakt med aktører i begge sektorer. Både fiskerinæringen og idretten er storforbrukere av plastnett, så det er et stort potensial for videre vekst fremover.

Juryen har bestått av:

 • Paul Smits, Lindum
 • Bente Sofie Syversen, Innovasjon Norge
 • Ulrikke Lien, Sensorita
 • Heidi Hopstock, Avfall Norge

Gründerprisen


Evyon

Evyon er nominert for sin teknologi for utnyttelse av elbil-batterier. Evyon er en oppstartsbedrift som utvikler teknologi og verdikjede for maksimal utnyttelse av brukte elbil-batterier ved å gjenbruke dem til stasjonære bruksområder. Kasserte elbil-batterier blir brukt til å produsere høykvalitets energilagringssystemer. McKinsey har estimert at mengden kasserte elbilbatterier vil vokse til >3 millioner årlig i 2030. Minst en tredjedel av disse batteriene forventes å være fullt funksjonelle med mer enn 80 prosent gjenværende kapasitet, noe som betyr at de kan leve i opptil 20 år i en andre-livs applikasjon.

Selskapet ble etablert sent i 2020, og har i dag >20 ansatte. Evyon har levert flere enn 20 piloter i markedet, signert samarbeidsavtale med Mercedes-Benz og Batteriretur, hentet inn 100 MNOK i privat finansiering, og blitt tildelt 15 MNOK i offentlig støtte.

Evyon jobber nå mot lansering av sitt første serieproduserte produkt ved utgangen av året. Ambisjonene er å bli Europaledende innen utgangen av 2025, og verdensledende innen 2030.

Juryen mener:

Det er svært viktig at det utvikles løsninger for den voksende mengden elbil-batterier som allerede er og vil bli satt på markedet. Med Evyons teknologi vil kasserte elbil-batterier få et lengre liv og dermed bli løftet til topps i avfallspyramiden før de blir sendt til materialgjenvinning. I tillegg er en fornybar fremtid avhengig av strøm for å kunne lade biler, ferger, busser og fly. Ved å benytte seg av brukte elbil-batterier til å lage bærekraftige energilagringssystemer bidrar Evyon til sirkulærøkonomi. I tillegg til å ha flere investorer i ryggen er dette også et selskap med store uttalte ambisjoner og mulighet til å nå langt i tiden fremover.

Loopfront

Loopfront er nominert for sin sirkulære samhandlingsplattform, utviklet for at private og offentlige aktører kan redusere forbruk og avfallsmengder. I plattformen kan kundene registrere hvilke produkter og materialer de har og hvilke av disse som kan benyttes til ombruk. Kundene får også en oversikt over tilgjengelige materialer og inventar fra andre selskaper og kan reservere disse til sine prosjekter. Plattformen er laget for å hjelpe så mange organisasjoner som mulig å øke sin grad av ombruk, reparasjon og redesign av byggematerialer, innredning og inventar.

Det startet i 2019, da Asker kommune var Loopfronts første pilotkunde ifm. kommunesammenslåingen. Asker kommune klarte å redusere sitt forbruk betraktelig ved å reparere, redesigne og ombruke egne ressurser. Loopfront har nå snart 60 eiendomsaktører på kundelisten, har fått oppdraget å gjøre Västre Götalandsregionen med sine 49 kommuner mer sirkulære, og har også fått sine første kunder i Tyskland.

Juryen mener:

Loopfront har med sine erfaringer og stadig nye kunder bevist verdien av tjenesten de har utviklet. Asker kommune er fortsatt kunde, noe som vitner om at løsningen har ført til en atferdsendring i kommunen. Det beviser også at plattformen ikke er et verktøy som kun benyttes en gang. Loopfront har vært flinke til å ha et internasjonalt perspektiv og vinner også anbud ut over Norges grenser. Dette viser at tjenesten har et stort vekstpotensial og vil bidra til at enda flere inngår i et sirkulært samarbeid.

GRIN

GRIN er nominert for sitt smarte, universelle retursystem. Systemet er utviklet for å få kunder til å returnere ulike produkter så produsentene kan få dem ombrukt, reparert eller materialgjenvunnet. I Norge har GRIN samarbeidet med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på et prosjekt som kutter 90 000 engangs-emballasjer i året i deres kantine ved hjelp av gjenbruksemballasje og et smart pantesystem.

GRIN er også partnere i et EU Horizon-prosjekt med budsjett på €10M over fire år. Konsortiet er ledet av Johnson&Johnson (Janssen) og inkluderer også selskaper som Philips, gjenvinningsselskapet MIREC, og flere europeiske universiteter og organisasjoner som WEEE Forum. Hensikten med prosjektet er å utvikle og pilotere sirkulære systemer for elektronisk medisinsk utstyr i Spania, Belgia og Slovenia. GRINs ambisjon er å bli en verdensledende leverandør av smarte, universelle retursystemer.

Juryen mener:

GRINs teknologi adresserer overforbruket av engangsemballasje. Å ha gode løsninger som kan erstatte engangsemballasje er viktig i en sirkulær økonomi. Et system som sikrer at produsenter får produktene sine tilbake bidrar både til å minimere avfall og til å gjøre produktene sirkulære. GRIN jobber internasjonalt, og juryen synes det er sterkt at de har kommet med i EU Horizon-programmet. Ambisjonsnivået er høyt, og ved å kombinere smarte løsninger og AI kan retursystemene til GRIN være et viktig bidrag på veien fra en lineær til sirkulær økonomi.

Juryen har bestått av:

 • Paul Smits, Lindum
 • Bente Sofie Syversen, Innovasjon Norge
 • Ulrikke Lien, Sensorita
 • Heidi Hopstock, Avfall Norge

Kommunikasjonsprisen


Erlend Skaug Ingebrigtsen / Nofir

Kommunikasjonsansvarlig Erlend Skaug Ingebrigtsen i Nofir er nominert for kommunikasjonsarbeidet som har ledet til betydelig økning i innsamling og materialgjenvinning av fiskeri- og oppdrettsredskap for selskapet. I 2022 samlet selskapet inn mer enn 6000 tonn, hvorav nesten 5000 i Norge.

Juryen mener:

Nofirs kommunikasjon har et tydelig budskap som gjenspeiles i alle bedriftens kanaler. Nettsiden er oversiktlig og brukervennlig og har en god visuell profil. Som følge av Ingebrigtsens kommunikasjonsarbeid har Nofir vært nevnt i mediene nesten 300 ganger siden januar 2021. Nominasjonen er et godt eksempel på hvordan et helhetlig og langsiktig kommunikasjonsarbeid som treffer riktig målgruppe kan få stor effekt. I dette tilfellet har det bidratt til mer materialgjenvinning i en næring som har et stort potensial til å bli mer sirkulær.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

DSS er nominert for kommunikasjonsarbeidet rundt innføring av en panteordning for lunsjbokser ved den største av de 11 kantinene organisasjonen har ansvar for. Mange ansatte sitter i nærliggende bygg og henter lunsj i kantinen, og DSS ønsket å kutte ut bruk av engangsemballasje til dette.

Ifm. innføringen av retursystemet lagde DSS en kampanje der tegneseriefiguren “Pantus” forteller de ansatte hvorfor ordningen er innført og hvor mye engangsemballasje DSS kan kutte. Dette er kommunisert i interne kanaler og på bannere i kantinen. I tillegg fikk ansatte se en pyramide av engangsemballasje som viste hvor mye emballasje som ble kastet i løpet av en uke.

Juryen mener:

Kommunikasjonen er positiv og leken, og kampanjen kan enkelt brukes når panteordningen innføres i flere av DSS’ kantiner. Effekten av løsningen er visualisert på en god måte, og budskapet om at ansatte bidrar til DSS’ bærekraftsarbeid er motiverende. Kampanjen er i sin helhet utviklet av DSS, og også tegneseriefiguren “Pantus” er lagd in house. Dette viser at en virksomhet selv kan få til mye god kommunikasjon ved å spille på kunnskapen og kompetansen som befinner seg i ulike avdelinger.

Elkjøp Nordic, Microsoft og Nord DDB

Elkjøp Nordic, Microsoft og Nord DDB er nominert for kampanjen “Urban Miners”, som har som mål å få unge gamere til å levere inn gamle EE-produkter de har liggende hjemme. Gulroten er at man ved innlevering i en Elkjøp-butikk får minecoins som kan brukes i spillet Minecraft.

Kampanjen er utviklet av reklamebyrået Nord DDB og innebærer også et samarbeid med Microsoft, som eier Minecraft. Kampanjen består av filmer til tv, kino og digitale plattformer, influensersamarbeid, SoMe-innhold og Point of sale-aktiveringer.

Juryen mener:

Dette er en innovativ og nyskapende måte å kommunisere ut til forbruker at gammel elektronikk har en verdi og kan resirkuleres. Elkjøp og DDB har tenkt stort og brukt flere år på kampanjen, som er rullet ut i hele Norden. Den er kreativ, treffer målgruppen godt, og har allerede gitt gode resultater i form av en nesten 14 prosents økning av innlevert EE-avfall til butikkene.

Juryen har bestått av:

 • Mari Tjora, LOOP
 • Rune Berg, Vefas
 • Yvonne Aasbø, Edge Branding
 • Stine Thorp, Avfall Norge

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784