Arskonferansen 2024 banner mobile

Hovedmålet for dette prosjektet var å redusere mengden marin plast på avveie fra fiskeri- og havbrukssektoren. Ved å framskaffe en tydelig beskrivelse av mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringene, kan det settes inn målrettede og etterprøvbare tiltak for å redusere disse utslippene.

Prosjektet har hatt følgende delmål:

  1. Identifisere kilder og årsaker til utslipp av mikro- og makroplast fra havbruksnæringen, samt kvantifisere samlede utslipp fra havbruksnæringen (AP1).
  2. Identifisere kilder og årsaker til utslipp av plast fra fiskerinæringen, samt kvantifisere samlede utslipp fra fiskerinæringen (AP2).
  3. Bidra til bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen. Dette inkluderer målrettede og konkrete tiltak basert på kunnskapen om ulike kilder identifisert gjennom arbeidspakke 1 og 2, samt indikatorer for å måle effekt av tiltak (AP3).
  4. Foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak (AP3).
  5. Undervisning og holdningsskapende arbeid for å forankre handlingsplanen hos organisasjoner og den enkelte utøver (AP4).

Hovedfunn i prosjektet:

  • Basert på modellsimuleringer er estimert årlig utslipp av mikroplast fra fórslanger i norsk lakseoppdrett i området 10–100 tonn. Snittet av simuleringene gir 30 tonn, men det er grunn til å tro at modellen underestimerer utslippene noe. Mer presise estimater krever fysiske målinger på brukte fôrslanger for å kalibrere modellen. Det er meget stor variasjon i omfanget av dette problemet fra anlegg til anlegg, og det er stort potensial for utslippsreduksjoner ved kunnskapsoverføring og standardisering av prosedyrer både for innkjøp, installasjon og drift av fôrsystemene.
  • Gjennom bildeanalyser og dypdykk er det dokumentert at det er mange gjenstander som kan havne på avveie fra oppdrettsanlegg. Utslipp av tauverk ved operasjoner på merdkanten er identifisert som en stor kilde til marin forsøpling fra oppdrett. Skader på anlegg og dårlig sikring er andre viktige årsaker til plastutslipp fra oppdrettsanlegg. En fullstendig oversikt fremgår av delrapport 1.
  • Mellom en femtedel og to tredjedeler av alt marint avfall akkumulert i kystsonen i Norge stammer fra fiskeri. Andelen er høyere i Nord-Norge enn i Sør-Norge, spesielt dersom søppel registreres i vekt.
  • Tilgjengelige data tilsier at samlet mengde søppel fra fiskeriaktivitet i strandsonen langs norskekysten (alle gjenstander inkludert) grovt anslått tilsvarer hundre millioner gjenstander eller mer, med en samlet vekt på titalls tusen tonn.
  • Effektive handlingsplaner for å oppfylle næringens visjoner om null utslipp av plast til havet, forutsetter en omforent og langsiktig satsning på tvers av næring, forskning og myndigheter som inkluderer en rekke tiltak knyttet til så vel sirkulær økonomi og miljødesign, som teknologiutvikling, ansvarsfordeling og regelverk.