Prosjektet «Larver løser avfallsproblem og fôrmangel» plasserer organisk avfall inn i en sirkulær verdikjede hvor ressursen blir til larvefôr som igjen blir til proteinrikt dyr og fiskefôr, matavfall blir til ny mat.

Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskingsfond Vestland (RFFV; # 285271) og er et samarbeid mellom insektsprodusenten Invertapro, forskningsinstitusjonene NIBIO og Havforsknings Instituttet og renovasjonsselskapet BIR. Sammen har de kompetanse på insektsproduksjon, avfall, fisk og helse. De ønsker å legge grunnlaget for proteinrike innsekter til fôr basert på organisk avfall fra Vestlandet.

Husholdnings- og næringsavfall er et økende problem på verdensbasis. FAO (2011) har estimert et 1/3 av all matproduksjon hvert år aldri når spisebordet. Samtidig vil den økende befolkning gi et behov for mer mat. Det er estimert at det i 2050 vil være 9,1 milliarder mennesker på jorden, noe som fører til at behovet for mat øker med 70 %. Flere arter av insektslarver har vist seg å være effektive i omdannelsen av organisk materiale, og egner seg som fôr til fisk og andre dyr. Protein fra insektslarver har potensialet til å på sikt erstatte fiskemel.

På Vestlandet var det i 2016 mottatt 465 000 tonn husholdningsavfall (avfall fra næringsindustrien kommer i tillegg). BIR samler i dag inn organisk materiale fra næringsindustrien, men ønsker også å starte innsamling av organiske avfall fra husholdningene i Bergen og omegn. EUs endring av rammedirektivet for avfall gir økte krav om materialgjenvinning og krav om separat innsamling av biologisk avfall innen 2023. Behovet for kunnskap innen bærekraftige løsninger som oppsirkulerer ressurser øker. Bruk av organisk avfall til insektsfôr vil øke ressursutnyttelsen av avfallet og bidra positivt til en sirkulær økonomi.

Matavfall fra husholdninger inneholder ukjente kilder av organisk materiale, både vegetabilsk og animalsk. Kunnskap om sortering, forbehandling og innholdet i norsk matavfall er avgjørende for effektiv og lønnsom produksjon av proteinholdig insekt. Denne kunnskapen skal produseres i løpet av prosjektperioden.

Hovedmål: Produsere proteinrikt fôr basert på insekt og matavfall fra Vestlandet.

  • Delmål 1: Kartlegge muligheter for optimal forbehandling og sortering av husholdningsavfall for bruk som fôr til insekt
  • Delmål 2: Vurdere sortert og usortert lokalt organisk avfall med ulik forbehandling som fôr til ulike insektsarter for proteinproduksjon
  • Delmål 3: Kartlegge innhold av ønskede og uønskede stoffer i insektslarver fôret på lokalt organisk avfall levert av renovasjonsselskap
  • Delmål 4: Koordinering av prosjekt og formidling av FoU-resultat for å øke kunnskap og innovasjon

BIR Bedrift er nå registret som fôrprodusent og er nær med å ferdigstille et demonstrasjonsanlegg for forbehandling og sortering av matressurs, altså ikke-animalsk matavfall fra næringslivet, til bruk som fôr til insektene som produseres av Invertapro. I prosjektet utføres det kartlegging og analyse av både melbillelarver og svartsoldatflue. Invertapro produserer i dag melbillelarver, men har også tillatelse til å starte oppdrett av svart soldatflue.