Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering.

Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Vestland (RFFV, #305538) og Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom renovasjonsselskapet BIR Privat og landets ledende forskningsmiljø innen adferdsøkonomi FAIR ved NHH. Et samarbeid hvor man bruker teknologiske innovasjoner og adferdsøkonomiske intervensjoner for å skaffe forskningsbasert kunnskap om resirkulering. Prosjektets hovedmål er å utvikle en ny, relativt billig, avfallsløsning for fler-husholdninger basert på eksisterende infrastruktur. Den nye avfallsløsningen skal muliggjøre bruk av individbaserte økonomiske og psykologiske insentiver for å oppnå en bedre avfallssortering.

FNs bærekraftmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Klimaendringene skal begrenses gjennom betydelig reduksjon i avfallsmengden, bl.a. ved økt resirkulering. EUs 513 millioner innbyggere kaster omlag 250 millioner tonn husholdningsavfall i året, i gjennomsnitt 486 kg per person. Av dette kildesorteres 46% (2017). Om andelen av gjenvunnet materiale kunne økes ville det kunne få svært positive konsekvenser på globalt nivå.

Norge er, i tråd med EU-reguleringen, i ferd med å øke krav til utsortering av ulike avfalls-/ressurstyper, for å øke graden av materialgjenvinning. Dagens krav på 50 % skal økes videre til 65 %. For å kunne oppnå økt gjenvinning fra husholdningsavfallet, må innbyggerne kildesortere avfallet sitt bedre. Dette krever en enda bedre tilrettelegging av avfallsinfrastruktur og tjenester, og en målrettet påvirkning av innbyggernes adferd.

Innovasjonen i dette prosjektet er å kombinere teknologiske nyvinningen med adferdsøkonomiske tiltak, økonomiske og psykologiske insentiver, utformet på en måte som gjør det mulig å tallfeste den kausale effekten av tiltakene. Dette kalles Miljølaboratoriet.

Verdipotensialet for resultatene fra dette prosjektet er enormt - overførbarheten til andre land er svært stor. I første omgang ses det på potensialet i EU: det er ambisjoner om å oppnå en reduksjon i restavfall på 10 prosentpoeng ved hjelp av teknologien og insentivene som utvikles gjennom dette

prosjektet. Realisering av dette potensialet vil derfor ha stor betydning for miljøet.