Arskonferansen 2024 banner mobile

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. Farlig avfall er regulert i avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. Et strengt regelverk sikrer at det meste av det farlige avfallet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Farlig avfall skal være merket med faresymboler:


Husholdninger og privatpersoner

Husholdninger og privatpersoner kan levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Det er gratis for husholdninger å levere inntil 1000 kg farlig avfall per år til kommunale mottak.

Virksomheter

Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente avfallsmottak som har tillatelse til å ta imot slikt avfall. Deklarering av farlig avfall gjøres elektronisk i Avfallsdeklarering.no

Virksomheter som håndterer farlig avfall må ha tillatelse fra myndighetene jf. forurensningsloven og avfallsforskriften §11-6. Miljødirektoratet gir tillatelser til behandling av farlig avfall, mens statsforvalteren gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Anlegg med tillatelse til mottak og mellomlagring eller behandling av farlig avfall har årlig rapporteringsplikt til myndighetene.

Kommunenes ansvar for mottak av farlig avfall

Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. Kommunens forpliktelse er begrenset til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt i året per avfallsbesitter, jf. avfallsforskriftens §11-10 om kommunens ansvar.

Kommunens tilbud for mottak av farlig avfall skal være tilstrekkelig. Hvilke tiltak som må iverksettes for å ha et tilstrekkelig tilbud vil variere fra kommune til kommune. Det er viktig at tilbudet er hensiktsmessig utformet med hensyn til lokale forhold. Sentrale kriterier ved vurdering av om tilbudet er tilstrekkelig vil være tilgjengelighet, sikkerhet og informasjon.

Det kreves ikke tillatelse dersom mottak av farlig avfall drives av kommunen eller interkommunalt samarbeid, total lagringskapasitet er på maksimalt 50 tonn og mottaket driftes iht. unntaket fra krav om tillatelse i avfallsforskriftens §11-7 bokstav e.

Dersom kommunen gjør avtale med private aktører om å drive hele eller deler av det kommunale mottakstilbudet for farlig avfall, må disse ha tillatelse etter avfallsforskriften §11-6. Kommuner som oppfyller sin plikt gjennom avtale med private eller interkommunale selskaper, er fortsatt ansvarlig for at et tilstrekkelig tilbud eksisterer.

Kilde: Miljødirektoratet

0
%

av det farlige avfallet ble levert til godkjent behandling i 2020

0
millioner tonn

totalt utgjorde dette 1,75 millioner tonn

0
kg

hver av oss leverte 17,3 kg